Výchovný poradce

Mohu vám poradit:

 • s výukovými nebo výchovnými problémy
 • s kontakty na odborná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciální centra)
 • s volbou povolání a s přijímacím řízením na střední školy

Náplň práce výchovného poradce:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými, výchovnými problémy
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC
 • spolupracuje se školním psychologem a dalšími institucemi
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování
 • dokumentace pro integrované žáky

 • metodicky pomáhá učitelům
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

2. Kariérové poradenství:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci, besedu s absolventy pro žáky 9. tříd
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

3. Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti pedagogicko-psychologické dalších poradenských službách v regionu (např. úřad práce,  speciálně-pedagogická centra)
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • spolupracuje s metodikem prevence

4. Vedení dokumentace:

 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje
 • vede jejich evidenci individuálních vzdělávacích plánů a spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení jejich účinnosti

Důležité zdroje a odkazy:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

www.gjb-spgs.cz/ukazky-prijimacich-testu-prijimaci-rizeni-2015-2016-k_392.html

www.msmt.cz/uploads/VKav_200/FAQ_prijimaci_181214/otazky_a_odpovedi_prijimaci_2015.doc

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kraj-moravskoslezsky.cz

www.gwo.cz

www.scio.cz

www.cermat.cz

www.nuv.cz