1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.B


Zkladn kola Dobichovice  6.B  (Kolov Lenka)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

M
Srp
(Z)

Aj (ajKR)
KR
(K)

Pp
Ko

Nj (njKO)
Ko

j
KL
(8)

 

BD: P (Dv)
TOM
(P)

BD: P (Dv)
TOM
(P)

 

Fj (FJ)
kv
(J)

Aj (ajKB)
KB
(10)

BD: P (Chl)
SP
(D)

BD: P (Chl)
SP
(D)

Nj (njSC)
SCA
(8)

 

t

 

Fy
SK
(F)

M
Srp
(Z)

Vv
TU
(K)

Vv
TU
(K)

D
SB
(10)

Aj (ajKR)
HYL
(Z)

     

Aj (ajKB)
KB
(9)

 
S
t

 

j
KL
(8)

M
Srp

Hv
TU
(H)

Aj (ajKR)
KR
(K)

Tv (D2)
Ko
(Tv)

Tv (D2)
Ko
(Bios)

     

Tv (K1)
ST
(Bios)

Tv (K1)
ST
(mim)

Aj (ajKB)
HYL
(4)

Tv (K2)
HA
(t)

Tv (K2)
HA
(t)

 

t

 

VOZ
JO
(8)

Aj (ajKR)
KR
(K)

Nj (njKO)
Ko

M
Srp
(5)

Z
TOM
(Z)

j
KL
(8)

     

Fj (FJ)
kv
(J)

Aj (ajKB)
KB

Nj (njSC)
SCA
(11)

 
P

 

D
SB
(10)

Fy
SK
(F)

(X)
KL
(8)

(X)
Srp
(3)

j
KL
(8)

Pp
Ko

     

(Y)
Srp
(3)

(Y)
KL
(8)

 

(rozvrh platn od 4.9.2020)