Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C4.S5.A5.B5.C6.A6.B6.S7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C


4.B (Barvová Gabriela)

  4.B  (Barvová Gabriela)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Čj
BAR

M
BAR

Vla
BAR

Vla
BAR

Tv
BAR

Tv
BAR

   

 
Ú
t

 

Aj (ajWL)
WL

M
BAR

Čj
BAR

Čj
BAR

Hv
BAR

    

Aj (ajKB)
KB

Aj (ajME)
MEJ

 
S
t

 

Aj (ajWL)
WL

Čj
BAR

M
BAR

Čj
BAR


BAR

    

Aj (ajKB)
KB

Aj (ajME)
MEJ

 
Č
t

 

Aj (ajWL)
WL

M
BAR

Čj
BAR

Pří
BAR

Pří
BAR

    

Aj (ajKB)
KB

Aj (ajME)
MEJ

 
P
á

 

Čj
BAR

M
BAR

Vv
BAR

Vv
BAR

Čj
PAL

    

(3.9.2018)