Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C4.A4.B4.S5.A5.B5.S6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.B


4.A (Barvová Gabriela)

  4.A  (Barvová Gabriela)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Čj
BAR

M
BAR

Čj
BAR

Aj (ajHE) HEJ (4)

Tv
BAR
(Tv)

Tv
BAR
(Tm)

   

Aj (ajKB) KB

Aj (ajWL) WL (10)

Aj (ajME) MEJ (J)

 
Ú
t

 

Čj
BAR

M
BAR

Pp
BAR

Čj
BAR

Aj (ajHE) HEJ (4)

    

Aj (ajKB) KB

Aj (ajWL) WL (6)

Aj (ajME) MEJ (J)

 
S
t

 

Čj
BAR

M
BAR

Vla
BAR

Vv
BAR

Vv
BAR

    

 
Č
t

 

Čj
BAR

M
BAR

Aj (ajHE) HEJ (4)

Pp
BAR

Hv
BAR

    

Aj (ajKB) KB (J)

Aj (ajWL) WL

Aj (ajME) MEJ (C)

 
P
á

 

Čj
BAR

M
BAR

Vla
BAR

Čj
BAR


VIT

    

(rozvrh platný od 30.9.2016)