Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, odešle rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

V případě, že škola nepořádá přijímací zkoušky, ředitel školy zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do 30. dubna 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů na poště, pak je považováno za doručené.