Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí musí škola zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2016, pro obory s talentovou zkouškou do 30. října 2015.

Škola je povinna vypsat nejméně dva termíny pro první kolo přijímacího řízení (na přihlášce je nutno vyplnit den, kdy se chce uchazeč přijímací zkoušky zúčastnit).

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 30. dubna 2016.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2016.

Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2016.

Neúčast u přijímací zkoušky

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky. Náhradní termín není možno žádat z důvodu stejného termínu přijímacích zkoušek na více školách.