Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí musí škola zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2019, pro obory s talentovou zkouškou do 30. října 2018.

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se konají  16. a 17. 4. 2019.

Škola může vypsat také školní přijímací zkoušky (nejméně dva termíny pro první kolo přijímacího řízení v termínech od 12. dubna do 28. dubna 2019.

Podrobněji zde.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2019, pro gymnázia se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2. 2019).

Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2019.

Neúčast u přijímací zkoušky

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, se zúčastní náhradní jednotné zkoušky 13. a 14. 5. 2019.

 

Přihláška k přijímacímu řízení

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení obdrží žák od výchovného poradce dva tiskopisy přihlášky. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v termínu do 1. března 2019.

 

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny na počítači.
Zájemci nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou během ledna nanečisto vytištěnou přihlášku z počítače.
Zkontrolujete své osobní údaje i známky (případné chyby opravíte) a doplníte názvy vybraných škol a oborů. Takto doplněnou přihlášku odevzdáte co nejdříve po pololetí, nejpozději však 15. února 2019. Poté dostanete kompletně vyplněné přihlášky. Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje), také doporučujeme prázdné kolonky proškrtat. Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 1. 3. 2019.

 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, odešle rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů na poště, pak je považováno za doručené.

Zápisový lístek, odvolání a nástup na gymnázium

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).