Přijímací řízení

Pro obory s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Každý uchazeč může konat tuto zkoušku dvakrát – v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu na škole na druhém místě, uchazeči se započítá lepší výsledek. Hodnocení jednotné zkoušky tvoří nejméně 60 % z celkového přijímacího řízení (pro gymnázia se sportovní přípravou 40 %).

Termíny jsou 12. a 16. 4. 2018 (pro čtyřleté obory)

Ředitel SŠ může dále stanovit konání školní přijímací zkoušky, pro první kolo ve dvou termínech v období 12. – 28. 4. 2018.

Kritéria pro přijetí musí škola zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2018.

Podrobněji na: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2018 (gymnázia se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2018. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2018.

Pro ostatní obory je termín školní přijímací zkoušky stanoven na 22. – 30. 4. 2018. Kritéria zveřejní ředitel SŠ nejpozději 31. 1. 2018.

 

Neúčast u přijímací zkoušky

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, je poskytnut náhradní termín. Náhradní termín jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. 5. 2018.

 

Přihláška

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v termínu do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017.

 

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny na počítači. Všichni dostanou během ledna nanečisto vytištěnou přihlášku z počítače. Zkontrolujete své osobní údaje i známky (případné chyby opravíte) a doplníte názvy vybraných škol a oborů. Takto doplněnou přihlášku odevzdáte co nejdříve po pololetí, nejpozději však 15. února 2018. Poté dostanete kompletně vyplněné přihlášky. Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje). Doporučujeme prázdné kolonky proškrtat.

Výstupní hodnocení je zrušeno, ale můžete přiložit doklady o úspěších žáka (kopie diplomů, výsledků SCIO testů,..) dle kritérií přijímacího řízení na dané škole.
Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 1. 3. 2018.

 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

Písemně dostanete pouze rozhodnutí o nepřijetí, nejdříve 22. 4. 2018.

V případě oborů s maturitní zkouškou ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, výsledky zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.
V případě ostatních oborů ředitel školy zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do 30. dubna 2018.

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů na poště, pak je považováno za doručené.

 

Zápisový lístek, odvolání a nástup na střední školu

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče.
Ředitel školy zřizované státem, krajem nebo obcí postoupí odvolání spolu s kritérii přijímacího řízení krajskému úřadu, který vydá rozhodnutí. Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj nebo obec, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.

 

Nástup do střední školy

Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.