Přijímací řízení

Pro obory s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Každý uchazeč může konat tuto zkoušku dvakrát – v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu na škole na druhém místě, uchazeči se započítá lepší výsledek. Hodnocení jednotné zkoušky tvoří nejméně 60 % z celkového přijímacího řízení (pro gymnázia se sportovní přípravou 40 %).

Termíny jsou 12. a 15. 4. 2019 (pro čtyřleté obory)

Ředitel SŠ může dále stanovit konání školní přijímací zkoušky, pro první kolo ve dvou termínech v období 12. – 28. 4. 2019.

Kritéria pro přijetí musí škola zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2019.

Podrobněji zde.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2019 (gymnázia se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2019. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2019. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Pro ostatní obory je termín školní přijímací zkoušky stanoven na 22. – 30. 4. 2019. Kritéria zveřejní ředitel SŠ nejpozději 31. 1. 2019.

 

Neúčast u přijímací zkoušky

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, je poskytnut náhradní termín. Náhradní termín jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 15. 5. 2019.

 

Přihláška

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v termínu do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.

 

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny na počítači. Všichni dostanou během ledna nanečisto vytištěnou přihlášku z počítače. Zkontrolujete své osobní údaje i známky (případné chyby opravíte) a doplníte názvy vybraných škol a oborů. Takto doplněnou přihlášku odevzdáte co nejdříve po pololetí, nejpozději však 15. února 2019. Poté dostanete kompletně vyplněné přihlášky. Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje). Doporučujeme prázdné kolonky proškrtat.

Výstupní hodnocení je zrušeno, ale můžete přiložit doklady o úspěších žáka (kopie diplomů, výsledků SCIO testů,..) dle kritérií přijímacího řízení na dané škole.
Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 1. 3. 2019.

 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

Písemně dostanete pouze rozhodnutí o nepřijetí, nejdříve 22. 4. 2019.

V případě oborů s maturitní zkouškou ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, výsledky zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.
V případě ostatních oborů ředitel školy zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do 30. dubna 2019.

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů na poště, pak je považováno za doručené.

 

Zápisový lístek, odvolání a nástup na střední školu

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče.
Ředitel školy zřizované státem, krajem nebo obcí postoupí odvolání spolu s kritérii přijímacího řízení krajskému úřadu, který vydá rozhodnutí. Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj nebo obec, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Odvolání by mělo obsahovat: 
● označení správního orgánu, jemuž je určeno;
● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

 

Nástup do střední školy

Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.