Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí i mládeže na období 2013 – 2018

(začleněno do plánu ZŠ Dobřichovice)

Období školního vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v dospělosti. Toto je také důvod, proč je v oblasti prevence rizikových projevů chování mládeže u školní populace věnována mimořádná pozornost.

Ve své činnosti naše škola primárně vychází z dokumentů národní povahy, tzn. z Národní strategie protidrogové politiky a Strategie prevence kriminality.

Principy strategie:

 1. komplexní řešení problematiky primární prevence (dále jen PP) rizikového chování – preventivní programy
 2. kontinuita působení a systematičnost plánování – preventivní působení musí být dlouhodobé a systematické
 3. uplatňování ověřených dat a hodnocení efektivity – Minimální preventivní program
 4. racionální financování a garance kvality služeb – granty MěÚ Dobřichovice
 5. cílenost a adekvátnost informací
 6. včasný začátek preventivních aktivit
 7. pozitivní orientace PP a vliv na změnu chování daného jedince
 8. koordinace PP – se školním psychologem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s centry výchovné péče, s OSPODem, Policií ČR, ale též především s rodiči

Cíle strategie:

Hlavním cílem je minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování na naší škole. Snažíme se, aby děti zvládaly zátěžové situace ve výchovně vzdělávacím procesu. Dále plníme tyto cíle : stanovení pravidel komunikace, nastavení efektivního systému vzdělávání v oblasti prevence, finanční zajištění, zavedení národního systému hodnocení.

Cílové skupiny:

Program PP je především zaměřen na děti a mládež, kde je větší zřetel brána na specifické skupiny mládeže vykazující rysy rizikového chování. Další cílové skupiny jsou rodiče, veřejnost a v neposlední řadě učitelé a jejich systém zaškolování a seznamování se s novými informacemi v oblasti PP. Na úrovni školy se jedná především o ředitele škol, školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology a učitele.

V celonárodním rámci je sjednocena terminologie v oblasti PP a to tak, že existuje nově vytvořený výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování VYNSPI, dále se pak ve velké míře čerpá z učebnice PP rizikového chování ve školství.

Koordinace v rámci národní spolupráce má tuto hierarchii:

 • MŠMT – Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT
 • Krajský školní koordinátor prevence – pracovník krajského úřadu
 • Metodik prevence – pracovník školského poradenského zařízení
 • Školní metodik prevence – pedagogický pracovník školy

V Dobřichovicích 20.9.2013
vypracovala : Hana Kráslová