MŠMT – prevence rizikového chování + 14 příloh

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010 a 14 příloh zaměřených na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, tabák, násilí, krádeže.

Popisuje činnosti vykonávané školním metodikem prevence, ředitelem školy, třídním učitelem.

Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51.

Přílohy:
msmt_prevence_rizikoveho_chovani
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_01_drogy
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_02_doprava
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_03_poruchy_prijmu_potravy
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_04_alkohol
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_05_syndrom_tyraneho_ditete
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_06_sikana
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_07_kybersikana
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_08_homofobie
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_09_extremismus
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_10_vandalismus
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_11_zaskolactvi
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_12_tabak
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_13_nasili
msmt_prevence_rizikoveho_chovani_14_kradeze