Logopedická péče – kdy, kde a jak

Pro děti

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba vyhledat příslušného odborníka klinického logopeda. Pro přijetí do péče budete potřebovat doporučení od svého dětského lékaře.Nejčastější chybou rodičů a někdy i pedagogických pracovníků bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

Kde hledat péči klinického logopeda

Pokud jste po přečtení výše uvedených informací nabyli přesvědčení, že potřebujete vyhledat logopedickou péči, nabízíme vám péči klinických logopedů v našem nestátním zdravotnickém zařízení se sídlem v budově ZŠ Dobřichovice, 5.května 40, 252 29 Dobřichovice

Mgr. Martina Barchánková602 200 693
Mgr. Gabriela Šlapáková606 887 529
Mgr. Magdalena Vosmiková728 525 931

Péče klinického logopeda musí být poskytována pouze ve zdravotnickém zařízení. Výjimku tvoří poskytování péče imobilním pacientům v domácím prostředí na základě doporučení lékaře.

Jak je logopedická péče hrazena?

Ve zdravotnictví je běžná logopedická péče o děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven podle Seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce.
Pouze výkony prováděné klinickým logopedem za neléčebným účelem, jako je vyšetření řeči pro přijetí ke studium, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání, si klienti hradí sami podle platného sazebníku.

O vývoji řeči

Vývoj řeči nelze odlišit od vývoje ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet dětskou řeč na úrovni, která by měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neprobíhá tak, jak bychom si představovali a přáli.

Předřečové období
Prvním hlasovým projevem dítěte po příchodu na svět je křik.
Ten však nevyjadřuje v prvních hodinách a dnech jeho náladu, ale je pouze reflexivním projevem. Později nabývá křik na významu – vyjadřuje nelibé pocity. Koncem šestého týdne si dítě, které je v teple, suchu a nemá hlad, začíná broukat. Zpočátku je broukání poměrně jednoduché, ale postupně přechází do stádia žvatlání. Svým žvatláním se dítě snaží napodobovat slyšená slova a jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí svou řečí reaguje. Už zde se začíná projevovat snaha dítěte komunikovat. Tuto jeho chuť a snahu komunikovat bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat.

Vlastní vývoj řeči
První slova se objevují zpravidla koncem prvního roku. Bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a zpočátku jsou tvořena opakováním stejných slabik ( mama, tata, baba,…). Dítě by mělo slyšet z okolí především ta slova, která je již samo schopno vyslovit, aby se upevnilo spojení mezi sluchovou a artikulační představou slova. Dítě má být za mluvní výkon vždy chváleno a povzbuzováno.

Rozvoj slovní zásoby
Mezi prvním a druhým rokem se slovní zásoba názvů osob, věcí a činností výrazně zvětšuje.Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopno se dorozumět a začíná tvořit jednoduché věty a používat gramatické tvary. Vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností.Mezi třetím a čtvrtým rokem má dítě snahu o samostatné vyjadřování a zvídavost se projevuje četnými otázkami ( Co je to? Proč? …). O sobě samém ještě hovoří většinou ve 3. osobě. Až dítě pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno “JÁ”. V tomto věku zpravidla vstupuje do mateřské školy.Mezi čtvrtým a pátým rokem je pro dítě nejdůležitější činností hra a kresba, která má typické znaky a je tak vhodná pro upřesnění správné diagnózy a následné rehabilitace. Většina dětí v tomto období dovede již také přesněji rozlišovat barvy, vyprávět krátké pohádky, reprodukovat jednoduché písně a říkanky.

Stručný popis vývoje řeči dítěte v závislosti na věku
VěkRozvoj slovní zásobyVývoj výslovnosti
do l rokuDítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.M B P A E I O U D T N J
do 2,5 letTvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá “co je to”, rozlišuje svou slovní zásobu.K G H CH V F OU AU
do 3,5 letMluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se “proč”, rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě
do 4,5 letDokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.Ň Ď Ť Vyvíjí se Č Š Ž
do 6,5 letDítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.C S Z R Ř kombinace ČŠŽ a CSZ