Kritéria hodnocení 9.C

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Radka Habešová

ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou.

SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do skupinové práce, vedení sešitu teorie mluvnice a literatury, opravy cvičení, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky, červenou a zelenou propisku), hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, domácích úkolů a referátů včas. V případě absence hned následující hodinu nebo po domluvě. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 15 úkolů z PS, týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš), náhradní termín je jen jeden, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence, ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou s nejvyšším počtem bodů.

PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš nejméně jednu velkou slohovou práci, jeden kontrolní diktát a pololetní práci, hodnoceno známkou.

ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku podle kritérií. Termíny odevzdání: 7. a 8. 10. 2019, 9. a 10. 12. 2019, 9. a 10. 3. 2020, 8. a 9. 6. 2020
a jeden referát v individuálním termínu, hodnoceno známkou

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující:  Kráslová Hana, Kubásková Kateřina, Lucie Wladařová, Soňa Nečesaná, Hylda Součková

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – známka v eŽK zkratkou PvH, nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit —- 3x zapomeneš -informace pro rodiče do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – informace pro rodiče do eŽK
 • četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading

ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou

– souhrnné čtvrtletní – známka

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma

– hodnoceno známkou

MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě

– zkoušení – ukázat 10 objektů

– hodnoceno známkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE – v  sešitě – malá známka

– při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času

– žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci

– hodnotí se ústně i známkou

SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí

– zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle pravítka, text je čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu

– doplnění látky v případě nepřítomnosti

– hodnoceno známkou

POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas ČR (Kartografie), pravítko, nůžky, lepidlo, pastelky

– zapomínání ovlivňuje známku

FYZIKA

Vyučující: Anna Skotáková

 1. Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být
  prověřeny ústně nebo písemně
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
 3. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných
  pravidel
 4. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich
  správnost
 5. Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
 6. Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Ladislava Srpová

 1. Testy – hodnoceno známkou, krátký test kdykoli, delší po každém probraném celku (bude hlášen předem)
 2. Sešit – kontrola 1x za čtvrtletí, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k učivu, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti, hodnotí se přehlednost
 3. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci
 4. Referát, prezentace – 1x za pololetí, zadané téma, vypracování v papírové nebo elektronické podobě

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Eva Škvorová

 1. Příprava před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
 2. Přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
 3. Dodržuje stanovený časový limit (maximálně využívá času k práci)
 4. Drží se daného tématu a respektuje pokyny učitele
 5. Odevzdává dokončené práce
 6. Aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Ladislava Srpová

 • aktivita v hodině, spolupráce se spolužáky i s učitelem
 • plnění zadaných úkolů a dokončení prací
 • vyhledávání aktuálních informací a zajímavostí k probíranému tématu
 • vedení zápisů
 • krátké testy z probraného učiva

Body 1. – 4. mohou výslednou známku ovlivnit až o jeden stupeň.

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Lucie Jovanovičová

 1. Příprava na hodinu: nošení učebních pomůcek a plnění domácích úkolů v zadaném termínu – hodnoceno slovně ve čtvrtletí
 2. Spolupráce: aktivita v hodině, vedení sešitu – hodnoceno slovně ve čtvrtletí
 3. Znalosti a dovednosti: ústní prověřování slovní zásoby a komunikačních dovedností, krátké testy z probírané látky, velký test na konci lekce, zpracování a prezentace projektu (téma a kritéria budou vždy upřesněny) – hodnoceno známkou

Body 1 a 2 mohou ovlivnit známku až o jeden stupeň.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí

MATEMATIKA

Vyučující: Ladislava Srpová

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, gumu, ořezanou tužku, tři pastelky, krátké pravítko v penálu.

Na geometrii (bude vždy hlášeno předem): trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko + náhradní tuha, úhloměr, tužka č. 3 nebo 4, ořezávátko.

Domácí úkol bude zpravidla 1x týdně, v pracovním či domácím sešitě.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, písemnými minutovkami dle potřeby. Každé čtvrtletí se píše čtvrtletní písemná práce (45 min), termín bude vždy oznámen předem.

Hodnocení zahrnuje:

 1. známky z písemných prací a písemného zkoušení
 2. aktivita v hodině
 3. domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování, opravy
 4. vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 5. dokončování prací zadaných v hodině
 6. nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 1. z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 2. z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 3. z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 4. z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 5. z referátu nebo prezentace
 6. z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 7. z opakovacích testů

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Bohuslav Stejskal

 1. Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.
 2. Tělesná výchova je hodnocena zejména z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a
  současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.
 3. Splnění úkolu dovednostního charakteru
 4. Dodržování pokynů a BOZ
 5. Míra zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních
  výkonů
 6. Připravenost na vyučování – nošení cvičebního úboru, 3x zapomenutý cvičební úbor –
  snížená známka z Tv.
 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Jan Hájek, Lucie Jovanovičová

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží-li omluvenku.
 2. Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)
 3. Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň
 4. Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lenka Košťálová

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží-li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 2. Žák nosí cvičební úbor. Zapomene-li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 3. Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 4. Zlepšení individuálních výkonů.

DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně (krátké testy)
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

RUSKÝ JAZYK

Vyučující: Hana Tomšíková

 1. Testy – neohlášené malé opakovací testy ( slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka

– diktáty – známka

– velké testy – po každé lekci

– známka do ŽK

 1. Ústní projev – průběžně během celého roku

– dialogy zpaměti

– čtení a porozumění textu

– odpovědi na otázky

– slovíčka a fráze

– známkou

 1. Práce v hodinách – míra aktivního zapojení do práce (spolupráce s učitelem, spolužáky, společná práce)

– vedení sešitu – žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

– úprava sešitu

– opravy v sešitech

– čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň

 1. Domácí příprava – nošení pomůcek (učebnice, PS, sešity, slovníček) – plnění zadaných úkolů (písemných i ústních)

– dopsaný PS při nepřítomnosti

– zápis do ŽK při nesplnění (oznámení rodičům)

– čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň

CHEMIE

Vyučující: Kamila Zvědělíková

Hodnocení bude prováděno známkou.
Hodnocení:

 1. spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)
 2. spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
  hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními
 3. referát – podle společně stanovených kritérií
 4. písemné testy – práce je obodována a na základě počtu bodů oznámkovaná
 5. znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.

Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem.
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací.
 • Včasné a pečlivé odevzdávání samostatných prací v hodině.
 • Dodržování pokynů a etických pravidel při elektronické komunikaci a používání ICT.

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Hana Tomšíková, Ladislava Srpová

 1. aktivní zapojení do práce, využití daného času
 2. respektování pokynů vyučujícího
 3. dodržování prac. řádu, (bezpečnost)
 4. zacházení s nářadím a kuchyňskými pomůckami
 5. nošení předem zadaných pomůcek
 6. hodnocení pracovních výsledků známkou