Kritéria hodnocení 9.třída

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Lucie Wladařová, Kateřina Hejná

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v ŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn a bude zapsán červenou barvou
 • během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit – 3x zapomeneš -poznámka do ŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně – 3x zapomeneš -poznámka do ŽK
 • četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Jana Klimtová

 • Znalosti a vědomosti – Krátké testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou: malá známka zapisována do ŽK do modrého políčka. Opakovací nebo souhrnné testy jsou důležitější: v ŽK zeleně
 • Spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, vedení sešitu s mluvnicí a literaturou, opravy sešitů, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky)
  hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň
 • Dodržování termínů – odevzdávání zadaných prací, DÚ a referátů včas, v případě nemoci hned následující hodinu. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Toto se týká i domácích úkolů a jejich oprav!
  hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň
 • Domácí příprava – týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš) – letos budou úkoly na pondělí, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence
  ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou – velká známka, v ŽK červeně
 • Písemné práce – za pololetí napíšeš jednu velkou slohovou práci, jeden kontrolní diktát a pololetní práci
  hodnoceno známkou – velká známka, v ŽK červeně
 • Četba – dva zápisy ve čtenářském deníku. Termíny odevzdání:
  1. pololetí: 6. 11. 2015, 8. 1. 2016, 2. pololetí: 11. 3. 2016, 20. 5. 2016
  hodnoceno známkou

v 1. pololetí aktivní účast na projektu Čtenářská dílna (nošení vlastní knihy, plnění úkolů), ve 2. pololetí referát o zajímavé knize – termín si domluvíš sám, knihu si vybereš také sám, požadavky si upřesníme a zapíšeme
hodnoceno známkou


MATEMATIKA

Vyučující: Ladislava Srpová

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky.

Domácí úkol bude pravidelně 1x týdně.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, písemnými minutovkami dle potřeby – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše čtvrtletní písemná práce (45 min), termín bude vždy oznámen předem.

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a písemného zkoušení
 • aktivita v hodině
 • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování, opravy
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • dokončování prací zadaných v hodině
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně.
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen/a komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

CHEMIE

Vyučující: Marcela Oujiřová

 1. spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)
  hodnoceno slovně
 2. spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
  hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními
 3. referát -hodnocen známkou podle společně stanovených kritérií
 4. písemný test – hodnocen známkou – práce je obodována a na základě počtu bodů
  oznámkovaná
 5. znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.
  hodnoceno známkou

Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.


FYZIKA

Vyučující: Anna Skotáková

 1. Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být
  prověřeny ústně nebo písemně
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
 3. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných
  pravidel
 4. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich
  správnost
 5. Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
 6. Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Ladislava Srpová

 1. Testy – hodnoceno známkou, krátký test kdykoli, delší po každém probraném celku (bude hlášen předem)
 2. Sešit – kontrola 2x za pololetí, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce, podtrhávání podle pravítka, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti
 3. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci
 4. Referát, prezentace – 1x za pololetí, zadané téma, vypracování v papírové nebo elektronické podobě

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň


VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně.
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen/a komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí
 5. pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Eva Škvorová

 1. žák používá školní kufřík se společným základním vybavením účelně a hospodárně
 2. příprava před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
 3. přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
 4. dodržuje stanovený časový limit (maximálně využívá času k práci)
 5. drží se daného tématu a respektuje pokyny učitele
 6. odevzdává dokončené práce
 7. aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná, Jana Babicová

slovně (ústní i písemnou formou) za:

 • míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině
 • míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)
 • nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu

známkou za:

 • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
 • komunikační dovednosti – dialogy
 • čtení a porozumění
 • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn)

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lucie Adamcová Kneidlová

 • 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 • 2. Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel. 3x zapomenutý cvičební úbor – snížená známka z Tv.
 • 3. Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 • 4. Zlepšení individuálních výkonů.

ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

Hlediska hodnocení v hodinách zeměpisu

TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou

– souhrnné čtvrtletní – známka

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma

– hodnoceno známkou

MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě

– zkoušení – ukázat 10 objektů

– hodnoceno známkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE – v  sešitě – malá známka

– při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času

– žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci

– hodnotí se ústně i známkou

SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí

– zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle

pravítka, text je

čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu

– doplnění látky v případě nepřítomnosti

– hodnoceno známkou

POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky,

lepidlo, pastelky; zapomínání ovlivňuje známku