Kritéria hodnocení 9. B

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, trojúhelník s ryskou, pravítko, lepidlo, nůžky, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky.

Domácí úkol bude zadáván dle potřeby do školního sešitu, pracovního sešitu nebo na pracovní list.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát každý týden v domluvený den; písemnými minutovkami – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a písemného zkoušení
 • aktivita v hodině
 • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • dokončování prací zadaných v hodině
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná

 • příprava na hodinu a spolupráce – pravidelné nošení učebních pomůcek, aktivita ve vyučování, řádné vedení zápisů do sešitů (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň)
 • dodržování termínů – odevzdávání zadaných úkolů/referátů ve stanoveném termínu, v případě absence hned následující hodinu, zameškaná látka bude doplněna do týdne od konce absence (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň)
 • domácí příprava – 1 domácí úkol z mluvnice týdně, DÚ bude označen číslem, stranou a číslem cvičení a v případě nedostatků bude vždy řádně a hned (ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí známkou)
 • písemné prověřování znalostí – průběžné procvičování látky formou malých testů a cvičení, za pololetí 1 písemná práce z mluvnice, 1 slohová práce a 1 kontrolní diktát (hodnoceno známkou)
 • četba – za pololetí 2 knihy vlastního výběru, zápisy do čtenářského deníku podle kritérií v literárním sešitě, termíny odevzdání budou upřesněny v e-ŽK
 • referát o přečtené knize – prezentace podle daných kritérií v literárním sešitě (hodnoceno známkou)

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná, Jana Babicová

slovně (ústní i písemnou formou) za:

 1. míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině
 2. míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)
 3. nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu

Body 1 a 3 mohou známku ovlivnit až o stupeň.

známkou za:

 • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
 • komunikační dovednosti – dialogy
 • čtení a porozumění
 • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Tereza Smoláková

 1. aktivita v hodině, spolupráce se spolužáky i s učitelem
 2. plnění zadaných úkolů a dokončení prací
 3. vyhledávání aktuálních informací a zajímavostí k probíranému tématu
 4. vedení zápisů
 5. krátké testy z probraného učiva

Body 1. – 4. mohou výslednou známku ovlivnit až o jeden stupeň.


FYZIKA

Vyučující: Anna Skotáková

 1. Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být
  prověřeny ústně nebo písemně
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
 3. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných
  pravidel
 4. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich
  správnost
 5. Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
 6. Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Lenka Košťálová

 • Pojmy – zkoušení tří pojmů každou hodinu, za tři malé stejné známky jedna do ŽK
 • Testy – hodnoceno známkou
 • Ústní zkoušení – hodnoceno známkou
 • Sešit – kontrola 1 x za pololetí, žák je povinen si vést řádně, přehledně všechny zápisy v celém jejich rozsahu. Každý chybějící zápis je hodnocen sníženou známkou. Pokud žák neodevzdá sešit v termínu, je hodnocen slovně – neodevzdal sešit ke kontrole. Pokud žák v daném termínu chybí, odevzdá sešit následující hodinu přírodopisu. Termín pro 1. popoletí 30. 10. – 3. 11. 2017, termín pro druhé pololetí 2. – 6. 4. 2018
 • Samostatné práce – kontrola a hodnocení vypracování samostatných prací v sešitu v době mé nepřítomnosti (při suplování). Hodnoceno známkou
 • Laboratorní práce – hodnocení známkou
 • Badatelské úkoly – hodnoceno slovně – splnil, nesplnil, u dobrovolných úkolů započteno do aktivity a zájmu o předmět.
 • Aktivita – zájem o předmět – nošení aktuálních článků, referátů, tvorba křížovek a jiných her s biologickou tématikou. Zahrnuje, jak žák reaguje a hlásí se.
 • Spolupráce – se spolužáky, učitelem, ve skupinových pracích
 • Referát – 1 referát za rok na vybrané téma, kritéria hodnocení – srozumitelnost, připravenost, prezentace. Termín odevzdání – do 20. 10. 2017

SPOLUPRÁCE A AKTIVITA MOHOU OVLIVNIT VÝSLEDNOU ZNÁMKU AŽ O 1 STUPEŇ!

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ REFERÁTU, SEŠITU…JSOU ZÁVAZNÉ, PO TERMÍNU NEBUDOU PŔIJÍMÁNY.NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ MŮŽE OVLIVNIT VÝSLEDNOU ZNÁMKU AŽ O 1 STUPEŇ


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

 1. žák používá školní pomůcky účelně a hospodárně
 2. příprava před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
 3. přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
 4. dodržuje stanovený časový limit (maximálně využívá času k práci)
 5. drží se daného tématu a respektuje pokyny učitele
 6. odevzdává dokončené práce
 7. aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí; pokud jsou výsledky úkolů na drill&sklil hodnoceny známkou 1, tato je započtena do hodnocení

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Lucie Wladařová, Kráslová Hana, Kubásková Kateřina

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit —- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK
 • četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Miloslava Spilková,

 • Přístup k práci
 • Dodržování prac. řádu, bezpečnost
 • Zacházení s nářadím
 • Provedenou práci

Vyučující: Jan Hájek

 • Přístup k práci
 • Dodržování prac. řádu, (bezpečnost)
 • Zacházení s nářadím a kuchyňskými pomůckami
 • Provedenou práci

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Bohuslav Stejskal

Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.

 1. Tělesná výchova je hodnocena zejména z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a
  současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.
 2. Splnění úkolu dovednostního charakteru
 3. Dodržování pokynů a BOZ
 4. Míra zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních
  výkonů
 5. Připravenost na vyučování – nošení cvičebního úboru, 3x zapomenutý cvičební úbor –
  snížená známka z Tv.
 6. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

Vyučující: Lenka Košťálová

 • Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 • Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 • Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 • Zlepšení individuálních výkonů.

DĚJEPIS

Vyučující: Tereza Smoláková

 • Testy – hodnoceny známkou, krátké testy + delší po každém probraném celku (budou hlášeny předem).
 • Ústní zkoušení – alespoň 1 x za pololetí; vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 • Sešit – zápis je veden přehledně a čitelně (musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce), doplnění látky v případě nepřítomnosti.
 • Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci – aktivně se zapojuje; pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci.
 • Referát, nebo prezentace v elektronické podobě – 1x za pololetí, zadané téma; vyhledává informace na internetu i v encyklopediích, ověřuje správnost informací.
 • Žák je připraven na každou hodinu – nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň.


ZEMĚPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 • Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně (krátké testy).
 • Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 • Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 • Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 • Práce s mapou: orientuje se ve školním atlase a na nástěnné mapě.
 • Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 • Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 • Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 • Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 • Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 • Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací
 • Včasné a pečlivé odevzdávání domácích úkolů a samostatných prací

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.


CHEMIE

Vyučující: Marcela Oujiřová

 1. spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)
  hodnoceno slovně
 2. spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
  hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními
 3. referát -hodnocen známkou podle společně stanovených kritérií
 4. písemný test – hodnocen známkou – práce je obodována a na základě počtu bodů
  oznámkovaná
 5. znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.
  hodnoceno známkou

Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.