Kritéria hodnocení 9.A

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Kateřina Hejná, Kráslová Hana, Kubásková Kateřina, Lucie Wladařová

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit —- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading
 • pravidelné domácí procvičování v aplikace Drillandskill

ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

Hlediska hodnocení v hodinách zeměpisu

TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou

– souhrnné čtvrtletní – známka

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma

– hodnoceno známkou

MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě

– zkoušení – ukázat 10 objektů

– hodnoceno známkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE – v  sešitě – malá známka

– při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času

– žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci

– hodnotí se ústně i známkou

SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí

– zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle

pravítka, text je

čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu

– doplnění látky v případě nepřítomnosti

– hodnoceno známkou

POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky,

lepidlo, pastelky; zapomínání ovlivňuje známku


MATEMATIKA

Vyučující: Marcela Oujiřová

Na hodinu matematiky bude žák (žákyně) nosit: učebnici, pracovní sešit, sešit, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, gumu, tužku a dvě ořezané pastelky.
Domácí úkol bude pravidelně 1 x týdně
Znalosti z matematiky budou prověřovány hlavně písemnými pracemi, práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.
Hodnocení zahrnuje

 1. známky
 2. vedení školního sešitu – čitelné zápisy, doplňování učiva
 3. domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování
 4. dokončování prací zadaných v hodině
 5. nošení výše zmíněných pomůcek
 6. aktivita v hodině

Body 2-6 mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň


ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Jana Klimtová

ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Krátké testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou: malá známka za krátká procvičení na jedno téma, opakovací nebo souhrnné testy jsou důležitější a předem oznámené

SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, vedení sešitu s mluvnicí a literaturou, opravy sešitů, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky)
hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, DÚ a referátů včas, v případě nemoci hned následující hodinu. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Toto se týká i domácích úkolů a jejich oprav!
hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš) – letos budou úkoly na pondělí

– doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence
ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou – důležitá známka

PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš jednu velkou slohovou práci, jeden kontrolní diktát a pololetní práci
hodnoceno známkou – velká známka

ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku, hodnoceno známkou. Termíny odevzdání:

1. pololetí: 4. 11. 2016, 6. 1. 2017

2. pololetí: 3. 3. 2017, 12. 5. 2017

 1. pololetí – referát o zajímavé knize dle tvého výběru – termín si domluvíš sám; hodnoceno známkou

2. pololetí – aktivní účast na projektu Čtenářská dílna (nošení vlastní knihy, plnění úkolů)


PŘÍRODOPIS

Vyučující: Adamcová Kneidlová Lucie

 1. Testy – hodnoceno známkou, krátký po každém probraném celku
 2. Sešit – kontrola 1x za pololetí, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce, podtrhávání podle pravítka, doplnění látky v případě nepřítomnosti
 3. Samostatná práce – při suplování – hodnoceno známkou
 4. Referát – 1x za pololetí, zadané téma

Body 2.-4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň


FYZIKA

Vyučující: Anna Skotáková

 • Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být
  prověřeny ústně nebo písemně
 • Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
 • Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných
  pravidel
 • Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich
  správnost
 • Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
 • Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.
Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací
 • Včasné a pečlivé odevzdávání domácích úkolů a samostatných prací

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.


NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Lucie Adamcová Kneidlová, Jana Babicová

slovně (ústní i písemnou formou) za:

 • míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině
 • míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)
 • nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu

známkou za:

 • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
 • komunikační dovednosti – dialogy
 • čtení a porozumění
 • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn)

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 • testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 • ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 • spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 • domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí; pokud jsou výsledky úkolů na drill&sklil hodnoceny známkou 1, tato je započtena do hodnocení

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lucie Adamcová Kneidlová – chlapci

 • Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 • Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel.
 • 3x zapomenutý cvičební úbor – snížená známka z Tv.
 • Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 • Zlepšení individuálních výkonů.

Vyučující: Lenka Košťálová – dívky

 • Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží-li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 • Žák nosí cvičební úbor. Zapomene-li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z TV min. o stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 • Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohybových schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 • Zlepšení individuálních výkonů.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Miloslava Spilková, Anna Skotáková

 • Přístup k práci
 • Dodržování prac.řádu, bezpečnost
 • Zacházení s nářadím
 • Provedenou práci

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Lucie Adamcová Kneidlová

 • aktivní zapojení do práce v hodinách, spolupráce se spolužáky i s učitelem (hodnoceno slovně ve čtvrtletí)
 • plnění zadaných úkolů a dokončování práce (hodnoceno slovně ve čtvrtletí)
 • zajímavost k probírané látce (1x za čtvrtletí – hodnoceno slovně)
 • vedení sešitu – zápisy splňují základní estetické požadavky, jsou úplné, vyznáš se v nich (hodnoceno známkou)
 • písemná tematická práce – (hodnoceno známkou)
 • krátké testy z probírané látky (hodnoceno známkami)

Body 1 – 3 mohou výslednou známku ovlivnit až o stupeň.


DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

Žák – žákyně

 1. Znalosti a dovednosti: je připraven na každou hodinu. Jeho znalosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně.
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastnit diskuze dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

CHEMIE

Vyučující: Marcela Oujiřová

Hodnocení:

 1. spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)
  hodnoceno slovně
 2. spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
  hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními
 3. referát -hodnocen známkou podle společně stanovených kritérií
 4. písemný test – hodnocen známkou – práce je obodována a na základě počtu bodů
  oznámkovaná
 5. znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.
  hodnoceno známkou

Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

 1. žák používá školní kufřík se společným základním vybavením účelně a hospodárně
 2. příprava před hodinou- zajistí pokrytí pracovní plochy před znečištěním a poškozením
 3. přístup k práci – pracuje aktivně dle svých možností a nenarušuje výuku
 4. dodržuje stanovený časový limit pro dokončení práce
 5. respektuje pokyny učitele a drží se daného tématu
 6. odevzdává dokončené práce
 7. aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

RUSKÝ JAZYK

Vyučující: Hana Tomšíková

2. povinný jazyk

1. Testy neohlášené malé opakovací testy (písmena, slovíčka nebo gramatika z probrané látky,

prověření splnění domácího úkolu) – známka

diktáty – známka

velké testy – po každé lekci

známka do ŽK

2. Ústní projev – průběžně během celého roku

dialogy zpaměti

čtení a porozumění textu

odpovědi na otázky

slovíčka a fráze

známkou

3. Práce v hodinách – míra aktivního zapojení do práce (spolupráce s učitelem, spolužáky, společná práce)

vedení sešitu – žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

úprava sešitu

opravy v sešitech

čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň

4. Domácí příprava – nošení pomůcek (učebnice, PS, sešity, slovníček) – plnění zadaných úkolů (písemných i ústních)

dopsaný PS při nepřítomnosti

zápis do ŽK při nesplnění (oznámení rodičům)

čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň