Kritéria hodnocení 8.A

MATEMATIKA

Vyučující: Marcela Oujiřová

Na hodinu matematiky bude žák (žákyně) nosit: učebnici, pracovní sešit, sešit, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, gumu, tužku a dvě ořezané pastelky.
Domácí úkol bude pravidelně 1 x týdně
Znalosti z matematiky budou prověřovány hlavně písemnými pracemi, práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.
Hodnocení zahrnuje

 1. známky
 2. vedení školního sešitu – čitelné zápisy, doplňování učiva
 3. domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování
 4. dokončování prací zadaných v hodině
 5. nošení výše zmíněných pomůcek
 6. aktivita v hodině

Body 2-6 mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná

 • příprava na hodinu a spolupráce – pravidelné nošení pomůcek, aktivita ve vyučování, řádné vedení zápisů do sešitů (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň
 • dodržování termínů – odevzdávání zadaných úkolů/referátů ve stanoveném termínu, v případě absence hned následující hodinu, zameškaná látka bude doplněna do týdne od konce absence (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň)
 • domácí příprava – 1 domácí úkol z mluvnice týdně, DÚ bude označen číslem, stranou a číslem cvičení a v případě nedostatků bude vždy řádně a hned opraven (ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí známkou)
 • písemné prověřování znalostí – průběžné procvičování látky formou malých testů a cvičení, za pololetí 1 písemná práce z mluvnice, 1 slohová práce a 1 kontrolní diktát (hodnoceno známkou)
 • četba – za pololetí 2 knihy vlastního výběru, zápisy do čtenářského deníku podle kritérií v literárním sešitě, 1. termín odevzdání: 21. 10. 2016, 2. termín: 20. 12. 2016 (hodnoceno známkou)
 • referát o přečtené knize – prezentace podle kritérií v literárním sešitě (hodnoceno známkou)

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná, Jana Babicová

slovně (ústní i písemnou formou) za:

  • míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině
  • míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)
  • nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu

Body 1 a 3 mohou známku ovlivnit až o stupeň.

známkou za:

 • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
 • komunikační dovednosti – dialogy
 • čtení a porozumění
 • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn)

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí; pokud jsou výsledky úkolů na drill&sklil hodnoceny známkou 1, tato je započtena do hodnocení

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Kateřina Hejná, Kráslová Hana, Kubásková Kateřina

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit —- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK
 • četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading
 • pravidelné domácí procvičování v aplikace Drillandskill

FYZIKA

Vyučující: Anna Skotáková

 1. Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být
  prověřeny ústně nebo písemně
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
 3. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných
  pravidel
 4. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich
  správnost
 5. Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
 6. Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

CHEMIE

Vyučující: Marcela Oujiřová

Hodnocení:

  • spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)
   hodnoceno slovně
  • spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
   hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními
  • referát -hodnocen známkou podle společně stanovených kritérií
  • písemný test – hodnocen známkou – práce je obodována a na základě počtu bodů oznámkovaná
  • znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.
   hodnoceno známkou
   Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.


   DĚJEPIS

   Vyučující: Irena Syblíková

   Žák – žákyně

   1. Znalosti a dovednosti: je připraven na každou hodinu. Jeho znalosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně.
   2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
   3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
   4. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastnit diskuze dle daných pravidel.
   5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost
   6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
   7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
   8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií
   9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
   10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

   PŘÍRODOPIS

   Vyučující: Lucie Adamcová Kneidlová

   1. Testy – hodnoceno známkou, krátký po každém probraném celku
   2. Sešit – kontrola 1x za pololetí, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce, podtrhávání podle pravítka, doplnění látky v případě nepřítomnosti
   3. Samostatná práce – při suplování – hodnoceno známkou
   4. Referát – 1x za pololetí, zadané téma

   Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň


   ZEMĚPIS

   Vyučující: Hana Tomšíková

  •  TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou, souhrnné čtvrtletní – známka
  • ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma, hodnoceno známkou
  • MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě, zkoušení – ukázat 10 objektů, hodnoceno známkou
  • SAMOSTATNÁ PRÁCE – v  sešitě – malá známka, při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)
  • SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času, žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci, hodnotí se ústně i známkou
  • SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí, zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle pravítka, text je čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu, doplnění látky v případě nepřítomnosti, hodnoceno známkou
  • POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky, lepidlo, pastelky; zapomínání ovlivňuje známku

   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

   Vyučující: Hana Tomšíková

  • aktivní zapojení do práce v hodinách, spolupráce se spolužáky i s vyučujícím, hodnoceno slovně ve čtvrtletí
  • plnění zadaných úkolů a dokončování práce v termínu, hodnoceno slovně ve čtvrtletí
  •  žák si každé čtvrtletí připraví zajímavost k probírané látce, hodnoceno slovně + malou známkou
  • krátké testy z probírané látky, hodnoceno známkou
  • písemná tematická práce, hodnoceno známkou
  • vedení sešitu – zápisy splňují základní estetické požadavky (dodržování okrajů 1 cm, čitelné písmo), úplné a přehledné zápisy, hodnoceno známkou
  • pomůcky na výuku – učebnice, sešit, popř. již předem určené materiály, zapomínání bude hodnoceno písemně ve čtvrtletním hodnocení

Body 1, 2, 3, 7 mohou ovlivnit známku až o stupeň.


HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Miloslava Spilková, Jan Hájek

   • Přístup k práci
   • Dodržování prac. řádu, bezpečnost
   • Zacházení s nářadím a kuchyňskými pomůckami
   • Provedenou práci

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: B. Stejskal

Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.

    1. Tělesná výchova je hodnocena zejména z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a
     současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.
    2. Splnění úkolu dovednostního charakteru
    3. Dodržování pokynů a BOZ
    4. Míra zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních
     výkonů
    5. Připravenost na vyučování – nošení cvičebního úboru, 3x zapomenutý cvičební úbor –
     snížená známka z Tv.
    6. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
     tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

Vyučující: Kateřina Hejná

    1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. platnou omluvenku.
    2. Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel.
    3. Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
    4. Zlepšení individuálních výkonů.

Vyučující: Lenka Košťálová

Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).

Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.

Zlepšení individuálních výkonů.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

   1. žák používá školní kufřík se společným základním vybavením účelně a hospodárně
   2. příprava před hodinou- zajistí pokrytí pracovní plochy před znečištěním a poškozením
   3. přístup k práci – pracuje aktivně dle svých možností a nenarušuje výuku
   4. dodržuje stanovený časový limit pro dokončení práce
   5. respektuje pokyny učitele a drží se daného tématu
   6. odevzdává dokončené práce
   7. aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací
 • Včasné a pečlivé odevzdávání domácích úkolů a samostatných prací

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.