Kritéria hodnocení 6.C

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Radka Habešová

ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou.

SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do skupinové práce, vedení sešitu teorie mluvnice a literatury, opravy cvičení, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky, červenou a zelenou propisku), hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, domácích úkolů a referátů včas. V případě absence hned následující hodinu nebo po domluvě. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 15 úkolů z PS dobrovolné, týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš), náhradní termín je jen jeden, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence, ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou s nejvyšším počtem bodů.

PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš čtyři slohové práce, jeden kontrolní diktát a pololetní práci, vstupní test, rozbor složitého souvětí a pravopisný test, hodnoceno známkou.

ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku podle kritérií. Termíny odevzdání: 7. a 8. 10. 2019, 9. a 10. 12. 2019, 9. a 10. 3. 2020, 8. 6. a 9. 6. 2020
a jeden referát v individuálním termínu, hodnoceno známkou.

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, psací potřeby, pravítko, lepidlo, nůžky, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky a malé lepidlo.

Domácí úkol bude pravidelně 1x týdně do sešitu na domácí přípravu.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát každý týden v domluvený den; písemnými minutovkami – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.

Hodnocení zahrnuje:

známky z písemných prací a písemného zkoušení

aktivita v hodině

domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování

vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva

dokončování prací zadaných v hodině

nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Lenka Košťálová

Kritéria hodnocení v biologii

Pojmy – zkoušení tří pojmů každou hodinu, za tři malé stejné známky jedna do ŽK

Testy – hodnoceno známkou

Ústní zkoušení – hodnoceno známkou

Sešit – kontrola 1 x za pololetí, žák je povinen si vést řádně, přehledně všechny zápisy v celém jejich rozsahu. Každý chybějící zápis je hodnocen sníženou známkou. Pokud žák neodevzdá sešit v termínu, je hodnocen slovně – neodevzdal sešit ke kontrole. Pokud žák v daném termínu chybí, odevzdá sešit následující hodinu přírodopisu.  Termín pro 1. pololetí 21. – 25. 10. 2019, termín pro druhé pololetí 16. – 20. 3. 2020.

Samostatné práce – kontrola a hodnocení vypracování samostatných prací v sešitu v době mé nepřítomnosti (při suplování). Hodnoceno známkou

Laboratorní práce – hodnocení známkou

Aktivita, spolupráce – razítka – za 5 stejných razítek známka.

Referát – 1 referát za rok na vybrané téma, kritéria hodnocení – srozumitelnost, připravenost, prezentace.

SPOLUPRÁCE A AKTIVITA MOHOU OVLIVNIT VÝSLEDNOU ZNÁMKU AŽ O 1 STUPEŇ!

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ SEŠITU JSOU ZÁVAZNÉ.

DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně (krátké testy)
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Na hodinu fyziky si žák (žákyně) nosí: učebnici, školní sešit, pravítko, psací potřeby a pastelky (základní barvy)

Znalosti a dovednosti budou prověřovány

 • ústním zkoušením, popř. provedením pokusu
 • písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát dle probrání učiva a většinou budou oznámeny předem – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací
 • aktivita v hodině
 • referát – včasné odevzdávání a způsob vypracování (pokud bude žákovi zadán)
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Kateřina Kubásková, Soňa Nečesaná, Lucie Wladařová, Hylda Součková

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – známka v eŽK, nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové práce

s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit—- 3x zapomeneš – informace pro rodiče do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – informace pro rodiče do eŽK
 • četba zjednodušené literatury – tzv. simplified reading

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ

Vyučující: Petra Železná

 1. aktivní zapojení do práce v hodinách, spolupráce se spolužáky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí
 2. plnění zadaných úkolů v daném termínů, dokončování prací – hodnoceno známkou
 3. vedení sešitu – hodnoceno slovně ve čtvrtletí
 4. krátké testy z probírané látky – hodnoceno známkami

Body 1 – 3 mohou výslednou známku ovlivnit až o 1 stupeň.

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Lucie Jovanovičová

 1. Příprava na hodinu – nošení učebních pomůcek a psacích potřeb, plnění domácích úkolů v zadaném termínu.- hodnoceno slovně ve čtvrtletí
 2. Spolupráce – aktivita ve vyučování, řádné vedení sešitů.- hodnoceno slovně ve čtvrtletí
 3. Znalosti a dovednosti – pravidelné desetiminutovky, testy na konci lekce, ústní prověřování slovní zásoby, komunikační dovednosti (rozhovory), zpracování a prezentace projektů (téma a kritéria budou vždy upřesněny).

Body 1 a 2 můžou ovlivnit známku až o 1 stupeň.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

 1. Příprava před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
 2. Přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
 3. Dodržuje stanovený časový limit (maximálně využívá času k práci)
 4. Drží se daného tématu a respektuje pokyny učitele
 5. Odevzdává dokončené práce
 6. Aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lenka Košťálová

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 2. Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 3. Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 4. Zlepšení individuálních výkonů.

Vyučující: Jan Hájek

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží-li omluvenku.
 2. Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)
 3. Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň
 4. Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Hana Ohnůtková, Miroslava Spilková

 • Přístup k práci, snaha
 • Dodržování pracovního řádu, bezpečnosti
 • Nošení pomůcek a zacházení s nimi
 • Provedení práce, respektování pokynů pedagoga, dokončení zadané práce, úklid svého pracovního místa

ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou

– souhrnné čtvrtletní – známka

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma

– hodnoceno známkou

MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě

– zkoušení – ukázat 10 objektů

– hodnoceno známkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE – v  sešitě – malá známka

– při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času

– žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci

– hodnotí se ústně i známkou

SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí

– zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle

pravítka, text je

čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu

– doplnění látky v případě nepřítomnosti

– hodnoceno známkou

POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky,

lepidlo, pastelky

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

CHEMIE

Vyučující: Kamila Zvědělíková

Hodnocení bude prováděno známkou.
Hodnocení:

 1. spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)
 2. spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
  hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními
 3. referát – podle společně stanovených kritérií
 4. písemné testy – práce je obodována a na základě počtu bodů oznámkovaná
 5. znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.

Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací
 • Včasné a pečlivé odevzdávání domácích úkolů a samostatných prací v hodině
 • Dodržování pokynů a etických pravidel při elektronické komunikaci a používání ICT

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.