Kritéria hodnocení 7. A

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Jana Klimtová

ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Krátké testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou: malá známka za krátká procvičení na jedno téma, opakovací nebo souhrnné testy jsou důležitější a předem oznámené

SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, vedení sešitu s mluvnicí a literaturou, opravy sešitů, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky)
hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, DÚ a referátů včas, v případě nemoci hned následující hodinu. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Toto se týká i domácích úkolů a jejich oprav!
hodnoceno slovně ve čtvrtletí výslednou známku může ovlivnit až o stupeň,

DÚ v pololetí souhrnnou známkou – důležitá

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš) – letos budou úkoly na úterý

– doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence
ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou – důležitá známka

PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš jednu velkou slohovou práci, jeden kontrolní diktát a pololetní práci
hodnoceno známkou – velká známka

ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku. Termíny odevzdání:
1. pololetí:   3. 11. 2017, 10. 1. 2018

2. pololetí: 2. 3. 2018, 18. 5. 2018

– referát o zajímavé knize – termín si domluvíš sám, knihu si vybereš také sám, požadavky si upřesníme a zapíšeme, hodnoceno známkou


ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující:  Kráslová Hana, Kubásková Kateřina, Lucie Wladařová, Soňa Nečesaná, Tereza Smoláková

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit —- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK
 • četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading

MATEMATIKA

Vyučující: Anna Skotáková

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky.

Domácí úkol bude pravidelně 1x týdně

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát každý týden; písemnými minutovkami – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a písemného zkoušení
 • aktivita v hodině
 • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • dokončování prací zadaných v hodině
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

TESTY

 • krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou
 • souhrnné čtvrtletní – známka

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ

 • žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma
 • hodnoceno známkou

MAPY

 • ukazování na nástěnné nebo příruční mapě
 • zkoušení – ukázat 10 objektů
 • hodnoceno známkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE

 • v  sešitě – malá známka
 • při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

SKUPINOVÁ PRÁCE

 • žák pracuje aktivně, využívá daného času
 • žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci
 • hodnotí se ústně i známkou

SEŠIT

 • kontrola 1x za čtvrtletí
 • zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle pravítka, text je čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu
 • doplnění látky v případě nepřítomnosti
 • hodnoceno známkou

POMŮCKY

 • učebnice, sešit (vše obaleno), pravítko, nůžky, lepidlo, pastelky, kružítko; zapomínání ovlivňuje známku

DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně (krátké testy)
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

FYZIKA

Vyučující: Anna Skotáková

 1. Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
 3. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných pravidel
 4. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich správnost
 5. Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
 6. Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Ladislava Srpová

 1. Testy – hodnoceno známkou, krátký test kdykoli, delší po každém probraném celku (bude hlášen předem)
 2. Sešit – kontrola 1x za čtvrtletí, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k učivu, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti, hodnotí se přehlednost
 3. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci
 4. Referát, prezentace – 1x za pololetí, zadané téma, vypracování v papírové nebo elektronické podobě

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň


VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Tereza Smoláková

 • aktivita v hodině, spolupráce se spolužáky i s učitelem
 • plnění zadaných úkolů a dokončení prací
 • vyhledávání aktuálních informací a zajímavostí k probíranému tématu
 • vedení zápisů
 • krátké testy z probraného učiva

Body 1. – 4. mohou výslednou známku ovlivnit až o jeden stupeň.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

 1. Příprava před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
 2. Přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
 3. Dodržuje stanovený časový limit (maximálně využívá času k práci)
 4. Drží se daného tématu a respektuje pokyny učitele
 5. Odevzdává dokončené práce
 6. Aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná

slovně (ústní i písemnou formou) za:

1) míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině

2) míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)

3) nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu

Body 1 a 3 mohou známku ovlivnit až o stupeň.

známkou za:

 • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
 • komunikační dovednosti – dialogy
 • čtení a porozumění
 • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn)

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí; pokud jsou výsledky úkolů na drill&sklil hodnoceny známkou 1, tato je započtena do hodnocení

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Anna Skotáková, Jan Hájek

 • aktivní zapojení do práce, využití daného času, dokončování práce
 • nevyrušování spolužáků při výuce
 • respektování pokynů vyučujícího
 • nošení předem zadaných pomůcek
 • hodnocení pracovních výsledků známkou

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lenka Košťálová

 1. Hodnocení:
 2. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 3. Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 4. Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 5. Zlepšení individuálních výkonů.

Vyučující: Jan Hájek

 • Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží-li omluvenku.
 • Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)
 • Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň
 • Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

Vyučující: Bohuslav Stejskal

Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.

 1. Tělesná výchova je hodnocena zejména z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.
 2. Splnění úkolu dovednostního charakteru
 3. Dodržování pokynů a BOZ
 4. Míra zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních výkonů
 5. Připravenost na vyučování – nošení cvičebního úboru, 3x zapomenutý cvičební úbor – snížená známka z Tv.
 6. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

Vyučující: Hana Tomšíková

 • žáci se pravidelně zúčastňují hodin TV
 • žáci nemusí cvičit pouze tehdy, pokud předloží písemnou omluvenku (datum, podpis rodičů)
 • žáci nosí cvičební úbor- zapomenou-li převlečení či obuv, hodiny si nahradí;
 • nejsou-li hodiny do pololetí řádně nahrazeny, je danému žákovi snížena známka minimálně o jeden stupeň (podle počtu hodin)
 • žáci plní pokyny vyučujícího, nenarušují svým chováním výuku – ovlivňuje známku až o stupeň
 • žáci se snaží co nejlépe provádět jednotlivá cvičení, pracují na zlepšení individuálních výkonů
 • žáci na začátku výuky podávají hlášení – hodnoceno známkou
 • některé dovednosti jsou hodnoceny známkou, některé výkony slovně

RUSKÝ JAZYK

Vyučující: Hana Tomšíková

Testy

 • neohlášené malé opakovací testy (písmena, slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka
 • diktáty – známka
 • velké testy – po každé lekci
 • známka do ŽK

Ústní projev

 • průběžně během celého roku
 • dialogy zpaměti
 • čtení a porozumění textu
 • odpovědi na otázky
 • slovíčka a fráze
 • známkou + slovní hodnocení

Práce v hodinách

 • míra aktivního zapojení do práce (spolupráce s učitelem, spolužáky, společná práce)
 • vedení sešitu – žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem
 • úprava sešitu
 • opravy v sešitech
 • čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň

Domácí příprava

 • nošení pomůcek (učebnice, PS, sešity, slovníček)
 • plnění zadaných úkolů (písemných i ústních)
 • dopsaný PS při nepřítomnosti
 • zápis do ŽK při nesplnění (oznámení rodičům)

čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň