Kritéria hodnocení 6.C

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Radka Habešová

 • ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Krátké testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou.
 • SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do skupinové práce, vedení sešitu s mluvnicí a literaturou, opravy sešitů, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky, červenou a zelenou propisku), hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň
 • DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, domácích úkolů a referátů včas, v případě nemoci hned následující hodinu. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.
 • DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš), náhradní termín je jen jeden, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence,  ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou – velká známka, v ŽK červeně
 • PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš jednu velkou slohovou práci, jeden kontrolní diktát a pololetní práci, hodnoceno známkou, ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku podle kritérií. Termíny odevzdání: 4. 10. 2016, 5. a 6. 12. 2016, 6. a 7. 3. 2017, 5. a 6. 6. 2017 a jeden referát v individuálním termínu, hodnoceno známkou

– referát o zajímavé knize – termín zapíšeš sám do přehledu a do sešitu, knihu si vybereš také sám, požadavky si upřesníme a zapíšeme, hodnoceno známkou


MATEMATIKA

Vyučující: Ladislava Srpová

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, gumu, ořezanou tužku, tři pastelky, krátké pravítko v penálu.

Na geometrii (bude vždy hlášeno předem): trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko + náhradní tuha, úhloměr, tužka č. 3 nebo 4, ořezávátko.

Domácí úkol bude zpravidla 1x týdně, formou drill&skill nebo v pracovním či domácím sešitě.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, písemnými minutovkami dle potřeby – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše čtvrtletní písemná práce (45 min), termín bude vždy oznámen předem.

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a písemného zkoušení
 • aktivita v hodině
 • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování, opravy
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • dokončování prací zadaných v hodině
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení 2. – 6. mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


PŘÍRODOPIS

Vyučující: Ladislava Srpová

 1. Testy – hodnoceno známkou, krátký test kdykoli, delší po každém probraném celku (bude hlášen předem)
 2. Sešit – kontrola 1x za měsíc, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce, podtrhávání podle pravítka, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti
 3. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci
 4. Referát, nebo prezentace v elektronické podobě – 1x za pololetí, zadané téma

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň.


ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Hejná, Kubásková, Mejstříková, Nečesaná, Wladařová

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové práce

s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit—- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK
 • pravidelné domácí procvičování v aplikace Drillandskill

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí; pokud jsou výsledky úkolů na drill&sklil hodnoceny známkou 1, tato je započtena do hodnocení

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Jana Babicová

Žák je hodnocen
slovně (ústní i písemnou formou) za:
1) míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině
2) míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)
3) nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu

Body 1 a 3 mohou známku ovlivnit až o stupeň.

známkou za:

 • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
 • komunikační dovednosti – dialogy
 • čtení a porozumění
 • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn

RUSKÝ JAZYK

Vyučující: Hana Tomšíková

 • Testy – neohlášené malé opakovací testy (písmena, slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka, diktáty – známka, velké testy – po každé lekci – známka do ŽK
 • Ústní projev – průběžně během celého roku, dialogy zpaměti, čtení a porozumění textu, odpovědi na otázky, slovíčka a fráze, známkou
 • Práce v hodinách – míra aktivního zapojení do práce (spolupráce s učitelem, spolužáky, společná práce) – vedení sešitu – žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem – úprava sešitu – opravy v sešitech – čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň
 • Domácí příprava – nošení pomůcek (učebnice, PS, sešity, slovníček) – plnění zadaných úkolů (písemných i ústních) – dopsaný PS při nepřítomnosti – zápis do ŽK při nesplnění (oznámení rodičům)

čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň


ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

 • TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou – souhrnné čtvrtletní – známka
 • ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma – hodnoceno známkou
 • MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě – zkoušení – ukázat 10 objektů – hodnoceno známkou
 • SAMOSTATNÁ PRÁCE – v  sešitě – malá známka – při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)
 • SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času – žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci – hodnotí se ústně i známkou
 • SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí – zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle pravítka, text je čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu – doplnění látky v případě nepřítomnosti – hodnoceno známkou

POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky, lepidlo, pastelky


DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně.
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen/a komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

FYZIKA

Vyučující: Anna Skotáková

 1. Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
 3. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných pravidel
 4. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich správnost
 5. Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
 6. Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Ladislava Srpová

 • aktivita v hodině, spolupráce se spolužáky i s učitelem
 • plnění zadaných úkolů a dokončení prací
 • vyhledávání aktuálních informací a zajímavostí k probíranému tématu
 • vedení zápisů
 • krátké testy z probraného učiva

Body 1. – 4. mohou výslednou známku ovlivnit až o jeden stupeň


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

 1. školní pomůcky používá účelně a hospodárně
 2. přístup k práci – aktivní zapojení do práce v hodinách, maximální využití času k práci (dokončovat práce), snaha pracovat co nejlépe, nerušit výuku ani ostatní spolužáky, aktivní účast v diskuzi k tématu a společném hodnocení práce
 3. spolupráce s učitelem i spolužáky – respektování pokynů učitele (dodržení tématu, techniky, časového limitu), spolupráce se spolužáky při skupinové práci
 4. odevzdává dokončené práce

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lenka Košťálová

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 2. Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 3. Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 4. Zlepšení individuálních výkonů.

Vyučující: Jan Hájek

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží-li omluvenku.
 2. Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)
 3. Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň
 4. Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Ladislava Srpová

 • Přístup k práci, snaha
 • Dodržování pracovního řádu, bezpečnosti
 • Nošení pomůcek a zacházení s nimi
 • Provedení práce, respektování pokynů pedagoga, dokončení zadané práce, úklid svého pracovního místa

Vyučující: Miloslava Spilková

 • Přístup k práci
 • Dodržování prac.řádu, bezpečnost
 • Zacházení s nářadím
 • Provedenou práci

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů