Kritéria hodnocení 8. C

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Radka Habešová

ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou.

SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do skupinové práce, vedení sešitu teorie mluvnice a literatury, opravy cvičení, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky, červenou a zelenou propisku), hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, domácích úkolů a referátů včas. V případě absence hned následující hodinu nebo po domluvě. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 15 úkolů z PS, týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš), náhradní termín je jen jeden, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence, ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou s nejvyšším počtem bodů.

PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš nejméně jednu velkou slohovou práci, jeden kontrolní diktát a pololetní práci, hodnoceno známkou.

ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku podle kritérií. Termíny odevzdání: 5. a 6.10. 2017,

 1. a 8. 12. 2017, 8. a 9. 3. 2018, 31.5..a 1. 6. 2018 a jeden referát v individuálním termínu, hodnoceno známkou

– referát o zajímavé knize – termín zapíšeš sám do přehledu a do sešitu, knihu si vybereš také sám, požadavky si upřesníme a zapíšeme, hodnoceno známkou


MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, trojúhelník s ryskou, pravítko, lepidlo, nůžky, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky.

Domácí úkol bude zadáván dle potřeby do školního sešitu, pracovního sešitu nebo na pracovní list.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát každý týden v domluvený den; písemnými minutovkami – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a písemného zkoušení
 • aktivita v hodině
 • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • dokončování prací zadaných v hodině
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


PŘÍRODOPIS

Vyučující: Lenka Košťálová

 • Pojmy – zkoušení tří pojmů každou hodinu, za tři malé stejné známky jedna do ŽK
 • Testy – hodnoceno známkou
 • Ústní zkoušení – hodnoceno známkou
 • Sešit – kontrola 1 x za pololetí, žák je povinen si vést řádně, přehledně všechny zápisy v celém jejich rozsahu. Každý chybějící zápis je hodnocen sníženou známkou. Pokud žák neodevzdá sešit v termínu, je hodnocen slovně – neodevzdal sešit ke kontrole. Pokud žák v daném termínu chybí, odevzdá sešit následující hodinu přírodopisu. Termín pro 1. popoletí 30. 10 – 3. 11. 2017, termín pro druhé pololetí 2. – 6. 4. 2018
 • Samostatné práce – kontrola a hodnocení vypracování samostatných prací v sešitu v době mé nepřítomnosti (při suplování). Hodnoceno známkou
 • Laboratorní práce – hodnocení známkou
 • Badatelské úkoly – hodnoceno slovně – splnil, nesplnil, u dobrovolných úkolů započteno do aktivity a zájmu o předmět.
 • Aktivita – zájem o předmět – nošení aktuálních článků, referátů, tvorba křížovek a jiných her s biologickou tématikou. Zahrnuje, jak žák reaguje a hlásí se.
 • Spolupráce – se spolužáky, učitelem, ve skupinových pracích
 • Referát – 1 referát za rok na vybrané téma, kritéria hodnocení – srozumitelnost, připravenost, prezentace. Termín odevzdání – do 20. 10. 2017

SPOLUPRÁCE A AKTIVITA MOHOU OVLIVNIT VÝSLEDNOU ZNÁMKU AŽ O 1 STUPEŇ!

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ REFERÁTU, SEŠITU…JSOU ZÁVAZNÉ, PO TERMÍNU NEBUDOU PŔIJÍMÁNY.NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ MŮŽE OVLIVNIT VÝSLEDNOU ZNÁMKU AŽ O 1 STUPEŇ


DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně (krátké testy)
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Na hodinu fyziky si žák (žákyně) nosí: učebnici, školní sešit, pravítko, psací potřeby a pastelky (základní barvy)

Znalosti a dovednosti budou prověřovány

 • ústním zkoušením, popř. provedením pokusu
 • písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát dle probrání učiva a většinou budou oznámeny předem – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou
 • testy

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a testů
 • aktivita v hodině
 • referát – včasné odevzdávání a způsob vypracování (pokud bude žákovi zadán)
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Kateřina Kubásková, Tereza Smoláková, Lucie Wladařová, Hana Kráslová

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové práce
 • s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit—- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ

Vyučující: Radka Habešová

 1. aktivní zapojení do práce v hodinách, spolupráce se spolužáky i s učitelem (hodnoceno slovně ve čtvrtletí)
 2. plnění zadaných úkolů a dokončování práce (hodnoceno slovně ve čtvrtletí)
 3. zajímavost k probírané látce (1x za čtvrtletí – hodnoceno slovně)
 4. vedení sešitu – zápisy splňují základní estetické požadavky, jsou úplné, vyznáš se v nich (hodnoceno známkou)
 5. písemná tematická práce – (hodnoceno známkou)
 6. krátké testy z probírané látky (hodnoceno známkami)
 7. Body 1 – 3 mohou výslednou známku ovlivnit až o stupeň.

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná, Jana Babicová, Lenka Košťálová

slovně (ústní i písemnou formou) za:

 1. míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině
 2. míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)
 3. nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu

Body 1 a 3 mohou známku ovlivnit až o stupeň.

známkou za:

 • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
 • komunikační dovednosti – dialogy
 • čtení a porozumění
 • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn)

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí; pokud jsou výsledky úkolů na drill&sklil hodnoceny známkou 1, tato je započtena do hodnocení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Eva Škvorová

 1. Příprava před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
 2. Přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
 3. Dodržuje stanovený časový limit (maximálně využívá času k práci)
 4. Drží se daného tématu a respektuje pokyny učitele
 5. Odevzdává dokončené práce
 6. Aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Bohuslav Stejskal

Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.

 1. Tělesná výchova je hodnocena zejména z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.
 2. Splnění úkolu dovednostního charakteru
 3. Dodržování pokynů a BOZ
 4. Míra zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních výkonů
 5. Připravenost na vyučování – nošení cvičebního úboru, 3x zapomenutý cvičební úbor – snížená známka z Tv.
 6. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

Vyučující: Lenka Košťálová

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 2. Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 3. Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 4. Zlepšení individuálních výkonů.

Vyučující: Jan Hájek

 1. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží-li omluvenku.
 2. Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)
 3. Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň
 4. Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Lucie Wladařová

 • Přístup k práci, snaha
 • Dodržování pracovního řádu, bezpečnosti
 • Nošení pomůcek a zacházení s nimi
 • Provedení práce, respektování pokynů pedagoga, dokončení zadané práce, úklid svého pracovního místa

Vyučující: Miloslava Spilková

 • Přístup k práci
 • Dodržování prac.řádu, bezpečnost
 • Zacházení s nářadím
 • Provedenou práci 

ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

TESTY

 • krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou
 • souhrnné čtvrtletní – známka

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ

 • žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma
 • hodnoceno známkou

MAPY

 • ukazování na nástěnné nebo příruční mapě
 • zkoušení – ukázat 10 objektů
 • hodnoceno známkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE

 • v  sešitě – malá známka
 • při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

SKUPINOVÁ PRÁCE

 • žák pracuje aktivně, využívá daného času
 • žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci
 • hodnotí se ústně i známkou

SEŠIT

 • kontrola 1x za čtvrtletí
 • zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle pravítka, text je čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu
 • doplnění látky v případě nepřítomnosti
 • hodnoceno známkou

POMŮCKY

 • učebnice, sešit (vše obaleno), pravítko, nůžky, lepidlo, pastelky, kružítko; zapomínání ovlivňuje známku 

RUSKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Tomšíková

Testy

 • neohlášené malé opakovací testy (písmena, slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka
 • diktáty – známka
 • velké testy – po každé lekci
 • známka do ŽK

Ústní projev

 • průběžně během celého roku
 • dialogy zpaměti
 • čtení a porozumění textu
 • odpovědi na otázky
 • slovíčka a fráze
 • známkou + slovní hodnocení

Práce v hodinách

 • míra aktivního zapojení do práce (spolupráce s učitelem, spolužáky, společná práce)
 • vedení sešitu – žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem
 • úprava sešitu
 • opravy v sešitech
 • čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň

Domácí příprava

 • nošení pomůcek (učebnice, PS, sešity, slovníček)
 • plnění zadaných úkolů (písemných i ústních)
 • dopsaný PS při nepřítomnosti
 • zápis do ŽK při nesplnění (oznámení rodičům)
 • čtvrtletní hodnocení – může známku ovlivnit o stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

CHEMIE

Vyučující: Jan Hájek
Hodnocení bude prováděno známkou.
Hodnocení:

 1. spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)
 2. spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
  hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními
 3. referát – podle společně stanovených kritérií
 4. písemné testy – práce je obodována a na základě počtu bodů oznámkovaná
 5. znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.

Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.


INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek
Hodnocení bude prováděno známkou.
Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací
 • Včasné a pečlivé odevzdávání domácích úkolů a samostatných prací

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.