Kritéria hodnocení 6.B

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, psací potřeby, pravítko, lepidlo, nůžky, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky a malé lepidlo.

 • Domácí úkol bude pravidelně 1x týdně do sešitu na domácí přípravu.
 • Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát každý týden v domluvený den; písemnými minutovkami – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a písemného zkoušení
 • aktivita v hodině
 • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • dokončování prací zadaných v hodině
 • nošení výše zmíněných pomůcek
 • Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Radka Habešová

 • ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou.
 • SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do skupinové práce, vedení sešitu teorie mluvnice a literatury, opravy cvičení, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky, červenou a zelenou propisku), hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.
 • DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, domácích úkolů a referátů včas. V případě absence hned následující hodinu nebo po domluvě. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.
 • DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 15 úkolů z PS dobrovolné, týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš), náhradní termín je jen jeden, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence, ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou s nejvyšším počtem bodů.
 • PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš čtyři slohové práce, jeden kontrolní diktát a pololetní práci, vstupní test, rozbor složitého souvětí a pravopisný test, hodnoceno známkou.
 • ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku podle kritérií. Termíny odevzdání: 7. a 8. 10. 2019 a 10. 12. 2019, 9. a 10. 3. 2020, 8. 6. a 9. 6. 20120 a jeden referát v individuálním termínu, hodnoceno známkou.

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná

 1. Příprava na hodinu – nošení učebních pomůcek a psacích potřeb, plnění domácích úkolů v zadaném termínu.
 2. Spolupráce – aktivita ve vyučování, řádné vedení sešitů.
 3. Znalosti a dovednosti – pravidelné desetiminutovky, testy na konci lekce, ústní prověřování slovní zásoby, komunikační dovednosti (rozhovory), zpracování a prezentace projektů (téma a kritéria budou vždy upřesněny).

Body 1 a 2 můžou ovlivnit známku až o 1 stupeň.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Kateřina Kubásková, Hylda Součková, Jana Moravcová

 1. součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – známka v eŽK zkratkou PvH, nedílnou součástí je i ústní projev
 2. žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 1. žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 2. vždy po probrané lekci – souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 3. během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 1. žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit —- 3x zapomeneš – informace pro rodiče do eŽK
 2. žák pracuje se slovníkem
 3. žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – informace pro rodiče do eŽK
 4. četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading

DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

 1. Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně (krátké testy)
 2. Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 3. Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 4. Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 5. Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 6. Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 7. Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 8. Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 9. Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 10. Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

FYZIKA

Vyučující: Jan Hájek

Na hodinu fyziky si žák nosí: učebnici, školní sešit, pravítko, psací potřeby

Znalosti a dovednosti budou prověřovány:

 • písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát dle probrání učiva a většinou budou oznámeny předem – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou,
 • ústním zkoušením (pokud žák sám požádá).

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací,
 • aktivita v hodině, zapojení do společné práce,
 • referát – včasné odevzdávání a způsob vypracování (pokud bude žákovi zadán),
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva,
 • nošení výše zmíněných pomůcek.

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Ladislava Srpová

 1. Testy – hodnoceno známkou, krátký test kdykoli, delší po každém probraném celku (bude hlášen předem)
 2. Sešit – kontrola 1x za čtvrtletí, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k učivu, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti, hodnotí se přehlednost
 3. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci
 4. Referát, prezentace – 1x za pololetí, zadané téma, vypracování v papírové nebo elektronické podobě

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

 1. aktivní zapojení do práce v hodinách, spolupráce se spolužáky i s učitelem
 2. plnění zadaných úkolů a dokončování práce
 3. komunikace a snaha o zapojení do aktivit v hodině (např. diskuze k probírané látce)
 4. vedení sešitu – zápisy splňují základní estetické požadavky, jsou úplné, vyzná se v nich
 5. písemná tematická práce v sešitu 1x za pololetí
 6. v případě nutnosti krátké testy z probírané látky (jsou předem oznámeny)
 7. body 1-4 mohou výslednou známku ovlivnit až o stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích, …
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně, …
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby, …
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace, …
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy, a to doplněné o notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

 • Aktivní přístup k práci
 • Dodržování prac. řádu, (bezpečnost)
 • Zacházení s nářadím a kuchyňskými pomůckami
 • Provedenou práci, přípravu dle pokynů a nošení pomůcek

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Bohuslav Stejskal

Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.

 1. Tělesná výchova je hodnocena zejména z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a
  současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.
 2. Splnění úkolu dovednostního charakteru
 3. Dodržování pokynů a BOZ
 4. Míra zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních
  výkonů
 5. Připravenost na vyučování – nošení cvičebního úboru, 3x zapomenutý cvičební úbor –
  snížená známka z Tv.
 6. Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží-li před vyuč. jednotkou omluvenku.

Vyučující: Jan Hájek, Lucie Jovanovičová

 • Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
  tehdy, předloží-li omluvenku.
 • Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)
 • Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň
 • Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

 1. žák používá školní pomůcky účelně a hospodárně
 2. příprava před hodinou – zajistí pokrytí pracovní plochy před znečištěním a poškozením
 3. přístup k práci – pracuje aktivně dle svých možností a nenarušuje výuku
 4. dodržuje stanovený časový limit pro dokončení práce
 5. respektuje pokyny učitele a drží se daného tématu
 6. odevzdává dokončené práce
 7. aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

 • TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou

– souhrnné čtvrtletní – známka

 • ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma

– hodnoceno známkou

 • MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě

– zkoušení – ukázat 10 objektů

– hodnoceno známkou

 • SAMOSTATNÁ PRÁCE – v sešitě – malá známka

– při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

 • SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času

– žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci

– hodnotí se ústně i známkou

 • SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí

– zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle

pravítka, text je čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu

– doplnění látky v případě nepřítomnosti

– hodnoceno známkou

 • POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky,

lepidlo, pastelky

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem.
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací.
 • Včasné a pečlivé odevzdávání samostatných prací v hodině.
 • Dodržování pokynů a etických pravidel při elektronické komunikaci a používání ICT.

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.