Kritéria hodnocení 5. B

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná

 • příprava na hodinu a spolupráce – pravidelné nošení učebních pomůcek, aktivita ve vyučování, řádné vedení zápisů do sešitu (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň)
 • dodržování termínů – odevzdávání zadaných úkolů/referátů ve stanoveném termínu, v případě absence hned následující hodinu, zameškaná látka bude doplněna do týdne od konce absence (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň)
 • domácí příprava – 1 domácí úkol z mluvnice týdně, DÚ bude označen číslem, stranou a číslem cvičení a v případě nedostatků bude vždy řádně a hned opraven (ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí známkou)
 • písemné prověřování znalostí – průběžné procvičování látky formou malých testů a cvičení, za pololetí 1 písemná práce z mluvnice, 1 slohová práce a 1 kontrolní diktát (hodnoceno známkou)
 • četba – za pololetí 2 knihy vlastního výběru, 2 zápisy do čtenářského deníku podle kritérií v literárním sešitě, termíny odevzdání budou upřesněny v e-ŽK (hodnoceno známkou)
 • referát o přečtené knize – prezentace podle kritérií v literárním sešitě (hodnoceno známkou)

Každý pátek bude v literární hodině čtenářská dílna. Každý žák si nosí svou vlastní knihu (případně si ji vypůjčí ve školní knihovničce) a plní s ní různé úkoly. (hodnoceno známkou)


ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Kateřina Kubásková, Lucie Wladařová, Tereza Smoláková, Petra Mejstříková

součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev

žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu

vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn

během školního roku jsou zadávány projektové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit—- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK

žák pracuje se slovníkem

žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK


MATEMATIKA

Vyučující: Ladislava Srpová

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, gumu, ořezanou tužku, tři pastelky, krátké pravítko v penálu.

Na geometrii (bude vždy hlášeno předem): trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko + náhradní tuha, úhloměr, tužka č. 3 nebo 4, ořezávátko.

Domácí úkol bude zpravidla 1x týdně, formou drill&skill nebo v pracovním či domácím sešitě.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, písemnými minutovkami dle potřeby. Každé čtvrtletí se píše čtvrtletní písemná práce (45 min), termín bude vždy oznámen předem.

Hodnocení zahrnuje:

 • známky z písemných prací a písemného zkoušení
 • aktivita v hodině
 • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování, opravy
 • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
 • dokončování prací zadaných v hodině
 • nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


VLASTIVĚDA

Vyučující: Tereza Smoláková

 1. Testy – hodnoceny známkou, krátké testy + delší po každém probraném celku (budou hlášeny předem).
 2. Ústní zkoušení – alespoň 1 x za pololetí; vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 3. Sešit – kontrola 1x za měsíc, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce, podtrhávání podle pravítka, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti
 4. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci – aktivně se zapojuje; pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci.
 5. Referát, nebo prezentace v elektronické podobě – 1x za pololetí, zadané téma; vyhledává informace na internetu i v encyklopediích, ověřuje správnost informací.
 6. Žák je připraven na každou hodinu – nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Gabriela Barvová

kufřík se základním vybavením – měkká tužka, guma, pastelky, voskovky, nůžky, lepidlo, tempery, vodové barvy, plochý a kulatý štětec, černý fix 0,5 mm, barevné papíry, hadříky (dle uvážení igelitový ubrus na překrytí lavice, usnadní pak její čištění, desky nebo obálka na výkresy formát A3)

přístup k práci – aktivní zapojení do práce v hodinách, maximální využití času k práci (dokončovat práce), snaha pracovat co nejlépe, nerušit výuku ani ostatní spolužáky, aktivní účast v diskuzi k tématu a společném hodnocení práce

spolupráce s učitelem i spolužáky – respektování pokynů učitele (dodržení tématu, techniky, časového limitu), spolupráce se spolužáky při skupinové práci

odevzdává dokončené práce


PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Tereza Smoláková

 1. Testy – hodnoceny známkou, krátké testy + delší po každém probraném celku (budou hlášeny předem).
 2. Ústní zkoušení – alespoň 1 x za pololetí; vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 3. Sešit – kontrola 1x za měsíc, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce, podtrhávání podle pravítka, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti
 4. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci – aktivně se zapojuje; pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci.
 5. Referát, nebo prezentace v elektronické podobě – 1x za pololetí, zadané téma; vyhledává informace na internetu i v encyklopediích, ověřuje správnost informací.
 6. Žák je připraven na každou hodinu – nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň.


PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Soňa Nečesaná

PŘÍSTUP K PRÁCI

 • aktivní zapojení do práce v hodinách
 • snaha pracovat co nejlépe
 • nerušit výuku ani své spolužáky

VLASTNÍ PRÁCE A SPOLUPRÁCE

 • respektování pokynů vyučujícího
 • dodržení tématu a způsobu práce, časového limitu
 • spolupráce s ostatními při skupinové práci
 • Má všechny pomůcky uložené v kufříku a přinese si potřeby, které budou nahlášeny předem. 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tomšíková

 • žáci se pravidelně zúčastňují hodin TV
 • žáci nemusí cvičit pouze tehdy, pokud předloží písemnou omluvenku (datum, podpis rodičů)
 • žáci nosí cvičební úbor- zapomenou-li převlečení či obuv, hodiny si nahradí;
 • nejsou-li hodiny do pololetí řádně nahrazeny, je danému žákovi snížena známka minimálně o jeden stupeň (podle počtu hodin)

 

 • žáci plní pokyny vyučujícího, nenarušují svým chováním výuku – ovlivňuje známku až o stupeň
 • žáci se snaží co nejlépe provádět jednotlivá cvičení, pracují na zlepšení individuálních výkonů
 • žáci na začátku výuky podávají hlášení – hodnoceno známkou
 • některé dovednosti jsou hodnoceny známkou, některé výkony slovně

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací
 • Včasné a pečlivé odevzdávání domácích úkolů a samostatných prací

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.


HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů