Kritéria hodnocení 5.B

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Petra Železná

 • příprava na hodinu a spolupráce – pravidelné nošení učebních pomůcek, aktivita ve vyučování, řádné vedení zápisů do sešitu (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň)
 • dodržování termínů – odevzdávání zadaných úkolů/referátů ve stanoveném termínu, v případě absence hned následující hodinu, zameškaná látka bude doplněna do týdne od konce absence (hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň)
 • domácí příprava – 1 domácí úkol z mluvnice týdně, DÚ bude označen číslem, stranou a číslem cvičení a v případě nedostatků bude vždy řádně a hned opraven (ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí známkou)
 • písemné prověřování znalostí – průběžné procvičování látky formou malých testů a cvičení, za pololetí 1 písemná práce z mluvnice, 1 slohová práce a 1 kontrolní diktát (hodnoceno známkou)
 • četba – za pololetí 2 knihy vlastního výběru, 2 zápisy do čtenářského deníku podle kritérií v literárním sešitě, 1. termín odevzdání: 10.2016, 2. termín odevzdání: 20.12.2016 (hodnoceno známkou)
 • referát o přečtené knize – prezentace podle kritérií v literárním sešitě (hodnoceno známkou)

Každý pátek v literární hodině bude čtenářská dílna. Každý žák si nosí svou vlastní knihu a plní s ní různé úkoly. (hodnoceno známkou)


ANGLICKÝ  JAZYK

Vyučující: Soňa Nečesaná, Lucie Wladařová

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit—- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK
 • pravidelné domácí procvičování v aplikace Drillandskill

MATEMATIKA

Vyučující: Ladislava Srpová

 • Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, gumu, ořezanou tužku, tři pastelky, krátké pravítko v penálu. Na geometrii (bude vždy hlášeno předem): trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko + náhradní tuha, úhloměr, tužka č. 3 nebo 4, ořezávátko.
 • Domácí úkol bude zpravidla 1x týdně, formou drill&skill nebo v pracovním či domácím sešitě.
 • Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, písemnými minutovkami dle potřeby – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše čtvrtletní písemná práce (45 min), termín bude vždy oznámen předem.
 • Hodnocení zahrnuje:
  známky z písemných prací a písemného zkoušení
  aktivita v hodině
  domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování, opravy
  vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
  dokončování prací zadaných v hodině
  nošení výše zmíněných pomůcek
 • Body hodnocení 2. – 6. mohou ovlivnit pololetní známku až o jeden klasifikační stupeň.

VLASTIVĚDA

Vyučující: Irena Syblíková

 • Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně.
 • Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
 • Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
 • Komunikace: je schopen/a komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
 • Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
 • Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
 • Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
 • Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
 • Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
 • Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Ladislava Srpová

 • Testy – hodnoceno známkou, krátký test kdykoli, delší po každém probraném celku (bude hlášen předem)
 • Sešit – kontrola 1x za měsíc, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k látce, podtrhávání podle pravítka, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti
 • Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci
 • Referát, nebo prezentace v elektronické podobě – 1x za pololetí, zadané téma
 • Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň

INFORMATIKA

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

Parametry ovlivňující známku:

 • Aktivita žáka a spolupráce žáka se spolužáky při skupinové práci, spolupráce s učitelem
 • Připravenost na hodinu – potřebné vědomosti, výsledky testů, hodnocení individuálních prací
 • Včasné a pečlivé odevzdávání domácích úkolů a samostatných prací

V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či nepřítomnost) se lze na vypuštění některých požadavků dohodnout s vyučujícím.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

 • kufřík se základním vybavením – měkká tužka, guma, pastelky, voskovky, nůžky, lepidlo, tempery, vodové barvy, plochý a kulatý štětec, černý fix 0,5 mm, barevné papíry, hadříky (dle uvážení igelitový ubrus na překrytí lavice, usnadní pak její čištění, desky nebo obálka na výkresy formát A3)
 • přístup k práci – aktivní zapojení do práce v hodinách, maximální využití času k práci (dokončovat práce), snaha pracovat co nejlépe, nerušit výuku ani ostatní spolužáky, aktivní účast v diskuzi k tématu a společném hodnocení práce
 • spolupráce s učitelem i spolužáky – respektování pokynů učitele (dodržení tématu, techniky, časového limitu), spolupráce se spolužáky při skupinové práci
 • odevzdává dokončené práce

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Soňa Nečesaná

 • PŘÍSTUP K PRÁCI
  aktivní zapojení do práce v hodinách
  snaha pracovat co nejlépe
  nerušit výuku ani své spolužáky
 • VLASTNÍ PRÁCE A SPOLUPRÁCE
  respektování pokynů vyučujícího
  dodržení tématu a způsobu práce, časového limitu
  spolupráce s ostatními při skupinové práci
  Má všechny pomůcky uložené v kufříku a přinese si potřeby, které budou nahlášeny předem.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lenka Košťálová

 • Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.
 • Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).
 • Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.
 • Zlepšení individuálních výkonů.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů