Kritéria hodnocení 6.A

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Jana Klimtová

 • ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Krátké testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou: malá známka za krátká procvičení na jedno téma, opakovací nebo souhrnné testy jsou důležitější a předem oznámené
 • SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, vedení sešitu s mluvnicí a literaturou, opravy sešitů, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky)hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň
 • DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, DÚ a referátů včas, v případě nemoci hned následující hodinu. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Toto se týká i domácích úkolů a jejich oprav!
  hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň
 • DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – týdně jeden DÚ (i v případě, že chybíš) – letos budou úkoly na úterý, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence, ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou – důležitá známka
 • PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš jednu velkou slohovou práci, jeden kontrolní diktát a pololetní práce, hodnoceno známkou – velká známka
 • ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku. Termíny odevzdání:
  1. pololetí: 4. 11. 2016, 6. 1. 2017
  2. pololetí: 3. 3. 2017, 12. 5. 2017
 • hodnoceno známkou – referát o zajímavé knize – termín si domluvíš sám, knihu si vybereš také sám, požadavky si upřesníme a zapíšeme


  ANGLICKÝ JAZYK

  Vyučující: Hejná, Kubásková, Mejstříková, Nečesaná, Wladařová

 • součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – pro lepší orientaci rodičů bude nadepsána v eŽK zkratkou PvH (práce v hodině a konkrétní téma), nedílnou součástí je i ústní projev
 • žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem
 • Písemné práce

 • žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu
 • vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn
 • během školního roku jsou zadávány projektové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení
 • Domácí příprava

 • žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit—- 3x zapomeneš -poznámka do eŽK
 • žák pracuje se slovníkem
 • žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – poznámka do eŽK
 • pravidelné domácí procvičování v aplikaci Drillandskill

 • NĚMECKÝ JAZYK

  Vyučující: Petra Železná

  Žák je hodnocen

  • slovně (ústní i písemnou formou) za:
   1) míru aktivního zapojení do práce při vyučovací hodině
   2) míru spolupráce při skupinové práci (podíl na vypracování zadaného úkolu, schopnost srozumitelně formulovat a argumentovat svoje postoje a názory, navrhovat řešení, prezentovat výslednou práci skupiny)
   3) nošení pomůcek a učebních materiálů, vedení sešitu
   Body 1 a 3 mohou známku ovlivnit až o stupeň.
  • známkou za:
   • ovládání slovní zásoby (pravidelné desetiminutovky) a mluvnice (test na konci lekce)
   • komunikační dovednosti – dialogy
   • čtení a porozumění
   • projekt k probírané látce s ústní prezentací (formát A4, s obrázkem, fotografií, termín a rozsah slov bude upřesněn

  FRANCOUZSKÝ JAZYK

  Vyučující: Eva Škvorová

  • testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
  • ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
  • spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
  • domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí; pokud jsou výsledky úkolů na drill&sklil hodnoceny známkou 1, tato je započtena do hodnocení

  RUSKÝ JAZYK

  Vyučující: Hana Tomšíková

  • Testy neohlášené malé opakovací testy (písmena, slovíčka nebo gramatika z probrané
   látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka, diktáty – známka
   velké testy – po každé lekci – známka do ŽK
  • Ústní projev – průběžně během celého roku
   dialogy zpaměti
   čtení a porozumění textu
   odpovědi na otázky
   slovíčka a fráze
   známkou
  • Práce v hodinách – míra aktivního zapojení do práce (spolupráce s učitelem, spolužáky, společná práce)
   – vedení sešitu – žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem
   – úprava sešitu
   – opravy v sešitech
   – čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň
  • Domácí příprava – nošení pomůcek (učebnice, PS, sešity, slovníček) – plnění zadaných úkolů (písemných i ústních)
   – dopsaný PS při nepřítomnosti
   – zápis do ŽK při nesplnění (oznámení rodičům)
   – čtvrtletní hodnocení – může ovlivnit známku až o stupeň

  MATEMATIKA

  Vyučující: Anna Skotáková

  Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky.

  Domácí úkol bude pravidelně 1x týdně.

  Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, písemnými minutovkami dle potřeby – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše čtvrtletní písemná práce (45 min), termín bude vždy oznámen předem.

  Hodnocení zahrnuje:

  • známky z písemných prací a písemného zkoušení
  • aktivita v hodině
  • domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování, opravy
  • vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva
  • dokončování prací zadaných v hodině
  • nošení výše zmíněných pomůcek

  Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.


  FYZIKA

  Vyučující: Anna Skotáková

  • Znalosti a dovednosti: žák – žákyně je připraven na každou hodinu, znalosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně
  • Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky
  • Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, účastnit se diskuze dle daných pravidel
  • Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z internetu, ověřuje jejich správnost
  • Sešit: vede si přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede, nosí ho na každou hodinu
  • Referát: připraví si jednou za pololetí dle daných kritérií

  DĚJEPIS

  Vyučující: Irena Syblíková

  • Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně.
  • Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.
  • Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.
  • Komunikace: je schopen/a komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.
  • Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.
  • Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.
  • Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.
  • Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.
  • Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.
  • Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ

  Vyučující: Ladislava Srpová

  • aktivita v hodině, spolupráce se spolužáky i s učitelem
  • plnění zadaných úkolů a dokončení prací
  • vyhledávání aktuálních informací a zajímavostí k probíranému tématu
  • vedení zápisů
  • krátké testy z probraného učiva
   Body 1. – 4. mohou výslednou známku ovlivnit až o jeden stupeň.

  PŘÍRODOPIS

  Vyučující: Lenka Košťálová

  • Pojmy – zkoušení tří pojmů každou hodinu, za tři malé stejné známky jedna do ŽK
  • Testy – hodnoceno známkou
  • Ústní zkoušení – hodnoceno známkou
  • Sešit – kontrola 1 x za pololetí, žák je povinen si vést řádně, přehledně všechny zápisy v celém jejich rozsahu. Každý chybějící zápis je hodnocen sníženou známkou. Pokud žák neodevzdá sešit v termínu, je hodnocen slovně – neodevzdal sešit ke kontrole. Pokud žák v daném termínu chybí, odevzdá sešit následující hodinu přírodopisu. Termín pro 1. pololetí 31. 10 – 4. 11. 2016, termín pro druhé pololetí 27. – 31. 3. 2017
  • Samostatné práce – kontrola a hodnocení vypracování samostatných prací v sešitu v době mé nepřítomnosti (při suplování). Hodnoceno známkou
  • Laboratorní práce – hodnocení známkou
  • Badatelské úkoly – hodnoceno slovně – splnil, nesplnil, u dobrovolných úkolů započteno do aktivity a zájmu o přemět.
  • Aktivita – zájem o předmět – nošení aktuálních článků, referátů, tvorba křížovek a jiných her s biologickou tématikou. Zahrnuje, jak žák reaguje a hlásí se.
  • Spolupráce – se spolužáky, učitelem, ve skupinových pracech
  • Referát – 1 referát za rok na vybrané téma, kritéria hodnocení – srozumitelnost, připravenost, prezentace. Termín odevzdání – do 30. 9 . 2016
   SPOLUPRÁCE A AKTIVITA MOHOU OVLIVNIT VÝSLEDNOU ZNÁMKU AŽ O 1 STUPEŇ!
   TERMÍNY ODEVZDÁNÍ REFERÁTU, SEŠITU … JSOU ZÁVAZNÉ, PO TERMÍNU NEBUDOU PŘIJÍMÁNY. NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ MŮŽE OVLIVNIT VÝSLEDNOU ZNÁMKU AŽ O 1 STUPEŇ!

  ZEMĚPIS

  Vyučující: Hana Tomšíková

  • TESTY – krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou
   – souhrnné čtvrtletní – známka
  • ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma
   – hodnoceno známkou
  • MAPY – ukazování na nástěnné nebo příruční mapě
   – zkoušení – ukázat 10 objektů
   – hodnoceno známkou
  • SAMOSTATNÁ PRÁCE – v sešitě – malá známka
   – při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)
  • SKUPINOVÁ PRÁCE – žák pracuje aktivně, využívá daného času
   – žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci
   – hodnotí se ústně i známkou
  • SEŠIT – kontrola 1x za čtvrtletí
   – zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle
   pravítka, text je
   čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu
   – doplnění látky v případě nepřítomnosti
   – hodnoceno známkou
  • POMŮCKY – učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky,
   lepidlo, pastelky

  VÝTVARNÁ VÝCHOVA

  Vyučující: Dita Laudová

  • kufřík se základním vybavením – měkká tužka, guma, pastelky, voskovky, nůžky, lepidlo, tempery, vodové barvy, plochý a kulatý štětec, černý fix 0,5 mm, barevné papíry, hadříky (dle uvážení igelitový ubrus na překrytí lavice, usnadní pak její čištění, desky nebo obálka na výkresy formát A3)
  • přístup k práci – aktivní zapojení do práce v hodinách, maximální využití času k práci (dokončovat práce), snaha pracovat co nejlépe, nerušit výuku ani ostatní spolužáky, aktivní účast v diskuzi k tématu a společném hodnocení práce
  • spolupráce s učitelem i spolužáky – respektování pokynů učitele (dodržení tématu, techniky, časového limitu), spolupráce se spolužáky při skupinové práci
  • odevzdává dokončené práce

  PRACOVNÍ ČINNOSTI

  Vyučující: Ladislava Srpová

  • Přístup k práci, snaha
  • Dodržování pracovního řádu, bezpečnosti
  • Nošení pomůcek a zacházení s nimi
  • Provedení práce, respektování pokynů pedagoga, dokončení zadané práce, úklid svého pracovního místa

  PRACOVNÍ ČINNOSTI

  Vyučující: Miloslava Spilková

  • Přístup k práci
  • Dodržování prac.řádu, bezpečnost
  • Zacházení s nářadím
  • Provedenou práci

  TĚLESNÁ VÝCHOVA

  Vyučující: Lucie Adamcová Kneidlová

  • žáci se pravidelně zúčastňují hodin TV
  • žáci nemusí cvičit tehdy, pokud předloží písemnou omluvenku (datum, podpis rodičů)
  • žáci nosí cvičební úbor – 3x zapomenutý úbor (třeba jen obuv) = snížená známka z TV
  • žáci plní pokyny vyučujícího, nenarušuje svým chováním výuku – ovlivňuje známku až o stupeň
  • žáci se snaží co nejlépe provádět jednotlivá cvičení, pracují na zlepšení individuálních výkonů
  • žáci na začátku výuky podávají hlášení – hodnoceno známkou
  • některé dovednosti jsou hodnoceny známkou, některé výkony slovně a zapsány do ŽK

  TĚLESNÁ VÝCHOVA

  Vyučující: Jan Hájek

  • Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze tehdy, předloží-li omluvenku.
  • Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)
  • Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň
  • Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

  HUDEBNÍ VÝCHOVA

  Vyučující: Hana Tuháčková

  Výsledná známka se skládá:

  • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
  • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
  • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
  • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
  • z referátu nebo prezentace
  • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
  • z opakovacích testů