Kritéria hodnocení 6.A

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Radka Habešová

ZNALOSTI A VĚDOMOSTI – Testy, procvičení pravopisu, mluvnice, slohu i literatury hodnotím známkou.

SPOLUPRÁCE – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do skupinové práce, vedení sešitu teorie mluvnice a literatury, opravy cvičení, nošení pomůcek (kromě běžných ještě lepidlo, nůžky, pastelky, červenou a zelenou propisku), hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ – odevzdávání zadaných prací, domácích úkolů a referátů včas. V případě absence hned následující hodinu nebo po domluvě. Termíny jsou závazné, je možný jen jeden náhradní termín, poté práce nebudou přijímány. Hodnoceno slovně i známkou, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 15 úkolů z PS, ve středu jeden DÚ (i v případě, že chybíš), náhradní termín je jen jeden, doplněná zameškaná látka do týdne od konce absence, ve čtvrtletí hodnoceno slovně, v pololetí hodnoceno známkou s nejvyšším počtem bodů.

PÍSEMNÉ PRÁCE – za pololetí napíšeš čtyři slohové práce, jeden kontrolní diktát a pololetní práci, vstupní test, rozbor složitého souvětí a pravopisný test, hodnoceno známkou.

ČETBA – dva zápisy ve čtenářském deníku podle kritérií. Termíny odevzdání: 7. a 8. 10. 2019, 9. a 10. 12. 2019, 9. a 10. 3. 2020, 8. a 9. 6. 2020 a jeden referát v individuálním termínu, hodnoceno známkou.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Kubásková Kateřina, Lucie Wladařová, Soňa Nečesaná, Hylda Součková

součástí hodnocení je úroveň zapojení během hodin, zájem, snaha – známka v eŽK zkratkou PvH, nedílnou součástí je i ústní projev

žák má povinnost vést si zápisy určené učitelem

Písemné práce

žák je hodnocen z písemných průběžných malých testů zaměřených na konkrétní látku z oblasti gramatiky, slovní zásoby nebo poslechu

vždy po probrané lekci- souhrnný test (může obsahovat části listening, writing, reading), žák je vždy na tento test upozorněn

během školního roku jsou zadávány projektové a slohové práce s konkrétními kritérii, jejich splnění je součástí hodnocení

Domácí příprava

žák si nosí pomůcky – učebnice, sešit, pracovní sešit —- 3x zapomeneš – informace rodičům do eŽK

žák pracuje se slovníkem

žák si plní domácí úkoly, které jsou zadávány pravidelně, ale ne nezbytně písemně —- 3x zapomeneš – informace rodičům do eŽK

četba ve zjednodušeném AJ- tzv. simplified reading

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Žák (žákyně) nosí na každou hodinu: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, psací potřeby, pravítko, lepidlo, nůžky, gumu, ořezanou tužku, dvě pastelky a malé lepidlo.

Domácí úkol bude pravidelně 1x týdně do sešitu na domácí přípravu.

Znalosti z matematiky budou prověřovány písemným zkoušením; písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát každý týden v domluvený den; písemnými minutovkami – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou. Každé čtvrtletí se píše hodinová písemná práce.

Hodnocení zahrnuje:

známky z písemných prací a písemného zkoušení

aktivita v hodině

domácí úkoly – včasné odevzdávání a způsob vypracování

vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva

dokončování prací zadaných v hodině

nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.

ZEMĚPIS

Vyučující: Hana Tomšíková

TESTY

krátký po každém probraném celku – hodnoceno známkou

souhrnné čtvrtletní – známka

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ

žák odpovídá samostatně v celých větách na otázky nebo dané téma

hodnoceno známkou

MAPY

ukazování na nástěnné nebo příruční mapě

zkoušení – ukázat 10 objektů

hodnoceno známkou

SAMOSTATNÁ PRÁCE

v  sešitě – malá známka

při suplování – malá známka (3 malé známky = 1 velká do ŽK)

SKUPINOVÁ PRÁCE

žák pracuje aktivně, využívá daného času

žák pomáhá druhým, ale nedělá za ně práci

hodnotí se ústně i známkou

SEŠIT

kontrola 1x za čtvrtletí

zápis obsahuje datum, nadpis, poznámky či náčrty k látce, podtrháváno je podle pravítka, text je čitelný a s danou úpravou, možno lepit i obrázky vztahující se k učivu

doplnění látky v případě nepřítomnosti

Hodnoceno známkou

POMŮCKY

učebnice, sešit (vše obaleno), Školní atlas světa (Kartografie), pravítko, nůžky, lepidlo, pastelky; zapomínání ovlivňuje známku

DĚJEPIS

Vyučující: Irena Syblíková

Znalosti a dovednosti: žák/žákyně je připraven/a na každou hodinu. Znalosti a dovednosti mohou být prověřeny ústně nebo písemně (krátké testy)

Aktivita: pracuje aktivně, spolupracuje s učitelem i se spolužáky.

Práce ve skupině: pomáhá spolužákům, ale nedělá za ně práci.

Komunikace: je schopen komunikovat na dané téma, případně se zúčastní diskuse dle daných pravidel.

Vyhledávání informací: vyhledává informace z literatury, z encyklopedie, z internetu. Ověřuje jejich správnost.

Způsob vyjadřování: vyjadřuje se vlastními slovy, uvádí konkrétní příklady, pokusí se dávat věci do souvislostí.

Sešit: vede si ho přehledně, pečlivě, jak nejlépe dovede.

Referát: připraví si jednou za pololetí referát dle daných kritérií.

Pomůcky: nosí si pomůcky na hodinu. Sešit a učebnici oboje obalené, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.

Hodnocení: průběžně hodnotí svou práci.

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Hana Ohnůtková

Na hodinu fyziky si žák (žákyně) nosí: učebnici, školní sešit, pravítko, psací potřeby a pastelky (základní barvy)

Znalosti a dovednosti budou prověřovány

ústním zkoušením, popř. provedením pokusu

písemnými pracemi menšího rozsahu, které se budou psát dle probrání učiva a většinou budou oznámeny předem – práce jsou bodovány a na základě bodů ohodnoceny známkou

Hodnocení zahrnuje:

známky z písemných prací

aktivita v hodině

referát – včasné odevzdávání a způsob vypracování (pokud bude žákovi zadán)

vedení školního sešitu – čitelné zápisy, úprava, doplňování učiva

nošení výše zmíněných pomůcek

Body hodnocení mohou ovlivnit známku až o jeden klasifikační stupeň.

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Ladislava Srpová

 1. Testy – hodnoceno známkou, krátký test kdykoli, delší po každém probraném celku (bude hlášen předem)
 2. Sešit – kontrola 1x za čtvrtletí, zápis musí obsahovat datum, nadpis, poznámky k učivu, zadané obrázky, tabulky atd., doplnění látky v případě nepřítomnosti, hodnotí se přehlednost
 3. Práce v hodině, aktivita, pozornost, spolupráce při skupinové práci
 4. Referát, prezentace – 1x za pololetí, zadané téma, vypracování v papírové nebo elektronické podobě

Body 2. – 4. mohou ovlivnit výslednou známku až o stupeň

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ

Vyučující: Radka Habešová

Aktivní zapojení do práce v hodinách, spolupráce se spolužáky i s učitelem (hodnoceno slovně ve čtvrtletí)

Plnění zadaných úkolů a dokončování práce (hodnoceno slovně ve čtvrtletí)

Zajímavost k probírané látce (1x za čtvrtletí – hodnoceno slovně)

Vedení sešitu – zápisy splňují základní estetické požadavky, jsou úplné, vyznáš se v nich (hodnoceno známkou)

Písemná tematická práce – (hodnoceno známkou)

Krátké testy z probírané látky (hodnoceno známkami)

Body 1 – 3 mohou výslednou známku ovlivnit až o stupeň.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Soňa Nečesaná

 1. Příprava před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
 2. Přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
 3. Dodržuje stanovený časový limit (maximálně využívá času k práci)
 4. Drží se daného tématu a respektuje pokyny učitele
 5. Odevzdává dokončené práce
 6. Aktivně se účastní společného hodnocení, nebo prezentace hotových prací

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Lenka Košťálová

 1. Příprava na hodinu – nošení učebních pomůcek a psacích potřeb, plnění domácích úkolů v zadaném termínu.
 2. Spolupráce – aktivita ve vyučování, řádné vedení sešitů.
 3. Znalosti a dovednosti – pravidelné desetiminutovky, testy na konci lekce, ústní prověřování slovní zásoby, komunikační dovednosti (rozhovory), zpracování a prezentace projektů (téma a kritéria budou vždy upřesněny).

Body 1 a 2 můžou ovlivnit známku až o 1 stupeň.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Vyučující: Eva Škvorová

 1. testy – neohlášené malé opakovací testy (slovíčka nebo gramatika z probrané látky, prověření splnění domácího úkolu) – známka do ŽK, ohlášený velký test po každé lekci – známka do ŽK
 2. ústní projev – průběžně během celého roku (čtení, dialog zpaměti, apod.) – známka do ŽK
 3. spolupráce – se spolužáky, s učitelem, aktivita, zapojení do společné práce, opravy v pracovním sešitě, dopsaný pracovní sešit při nepřítomnosti – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, výslednou známku může ovlivnit až o stupeň; práce v hodině – hodnoceno známkou do ŽK
 4. domácí úkoly – ústní opakování a procvičování vždy, občas písemné krátké úkoly zaměřené na opakování či procvičení – hodnoceno slovně ve čtvrtletí, pomůcky – hodnoceno slovně ve čtvrtletí

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Anna Skotáková

 • aktivní zapojení do práce, využití daného času, dokončování práce
 • respektování pokynů vyučujícího
 • nošení předem zadaných pomůcek
 • hodnocení pracovních výsledků známkou

Vyučující: Miloslava Spilková

 • Přístup k práci
 • Dodržování prac. řádu, bezpečnost
 • Zacházení s nářadím
 • Provedenou práci

Vyučující: Hana Ohnůtková

 • Přístup k práci, snaha
 • Dodržování pracovního řádu, bezpečnosti
 • Nošení pomůcek a zacházení s nimi
 • Provedení práce, respektování pokynů pedagoga, dokončení zadané práce, úklid svého pracovního místa

Vyučující: Jan Hájek

Hodnocení bude prováděno známkou.

 • Aktivní přístup k práci
 • Dodržování prac. řádu, (bezpečnost)
 • Zacházení s nářadím a kuchyňskými pomůckami
 • Provedenou práci, přípravu dle pokynů a nošení pomůcek

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Hana Tuháčková

Výsledná známka se skládá:

 • z hodnocení aktivity při hodině – spolupráce s učitelem, ve skupinách, dvojicích,….
 • z tvořivého přístupu – hra na rytmické nástroje, práce s hlasem, textem písně,….
 • z hudební teorie a historie – noty, notový zápis, hudební názvosloví, dějiny hudby,…
 • z pohybové improvizace – pohybová reakce na hudbu, na rytmus, spojení hlasu a pohybu, taneční variace,…
 • z referátu nebo prezentace
 • z vedení portfolia – musí obsahovat všechny pracovní listy a to doplněné a notový materiál, který se bude rozdávat při hodinách – vybrané písně
 • z opakovacích testů

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Lenka Košťálová

Hodnocení:

Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy. Žák nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

Žák nosí cvičební úbor. Zapomene – li převlečení, buď odcvičí hodinu v oblečení, ve kterém přišel, nebo si hodinu nahradí. Pokud hodina není řádně nahrazena do pololetí, je danému žákovi snížena známka z Tv min. o klas. stupeň (záleží na počtu nenahrazených hodin).

Aktivita, snaha – každou hodinu žáci provádí cviky na zdokonalení jednotlivých pohyb. schopností, dostávají malé jedničky nebo nic.

Zlepšení individuálních výkonů.

Vyučující: Jan Hájek, Lucie Jovanovičová

Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze
tehdy, předloží-li omluvenku.

Cvičební úbor – za vícenásobnou nepřipravenost snížená známka (3x o stupeň níže)

Snaha a aktivní přístup – vyhýbání se aktivitám vede ke snížení známky o stupeň

Zlepšení fyzické kondice a osobních výkonů

Vyučující: Bohuslav Stejskal

Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.

Tělesná výchova je hodnocena zejména z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.

Splnění úkolu dovednostního charakteru

Dodržování pokynů a BOZ

Míra zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních výkonů

Připravenost na vyučování – nošení cvičebního úboru, 3x zapomenutý cvičební úbor – snížená známka z Tv.

Docházka – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyuč. jednotkou omluvenku.

CHEMIE

Vyučující: Kamila Zvědělíková

Hodnocení bude prováděno známkou.
Hodnocení:

spolupráce s učitelem (aktivita, nošení pomůcek, domácí příprava)

spolupráce se spolužáky (zapojení se do společné práce, LP)
hodnoceno známkou – výstupní práce např. protokol z LP je ohodnocena známkou, ve které je zahrnuta i spolupráce s ostatními

referát – podle společně stanovených kritérií

písemné testy – práce je obodována a na základě počtu bodů oznámkovaná

znalost názvosloví – nezbytná pro další práci v chemii, znalost bude testována krátkými testy, obodována a ohodnocena známkou. Do konečné klasifikace bude zahrnuta celková známka z názvosloví.

Písemné práce budou žákům oznámeny předem, takže mají možnost se na ně důkladně připravit. Přesto v odůvodněných případech mají možnost, po dohodě s učitelem, napsat opravnou písemnou práci.