Fotogalerie - Školní družina - září

Školní družina zahájila svou pravidelnou činnost 2. září. Pro naše činnosti jsme vytvořili plán, rozdělený do tématických celků, vždy s danými cíli:

ZÁŘÍ – Naše škola, naše rodina Cíl: rozvíjet kolektivní vztahy mezi dětmi a vychovatelkami : posilovat samostatnost dítěte : rozvíjet schopnost zachovávat pravidla, kázeň a základy společenského chování : aktivně využít vhodného počasí ke spont. sport. aktivitě venku ŘÍJEN – Krásy podzimu Cíl: rozšiřovat a prohlubovat poznatky a vědomosti o změnách v podzimní přírodě : umět využít při výtvarných činnostech smysl pro barevné odstíny typické pro podzimní období : praktickými činnostmi vnímat podzimní přírodu : posilovat koordinaci očí a rukou při práci s přírodninami LISTOPAD – Když příroda usíná Cíl: upevňovat časové představy a prostorovou orientaci : rozšiřovat poznatky a vědomosti o změnách v podzimní přírodě se zaměřením na pozorování chování zvířat, počasí a rostlin v přírodě PROSINEC – Těšíme se na Vánoce Cíl: prohlubovat znalosti adventních a vánočních zvyků : rozvíjet hudebnost dětí při nácviku vánočních písní : rozšiřovat aktivní slovní zásobu dětí vypravováním a popisem : posilovat manuální zručnost prací s různými materiály LEDEN – Mráz čaruje Cíl: rozšiřovat a prohlubovat poznatky a vědomosti dětí o změnách v zimní přírodě : seznamovat děti s různými výtvarnými technikami : sledovat přírodní jevy tohoto období a znát jejich podstatu : využívat sněhových podmínek pro aktivní hry na sněhu ÚNOR – Ve zdravém těle zdravý duch Cíl: rozšiřovat znalosti o stavbě lidského těla : seznamovat se základy 1. pomoci : zaměřit se na zdravý životní styl a hygienu : využívat hudbu, čtení a poslechu k relaxaci BŘEZEN – Jarní probouzení, Velikonoce Cíl: rozšiřovat a prohlubovat poznatky a vědomosti dětí o změnách v jarní přírodě : prohlubování poznatků o rostlinách a jejich podmínkách k životu : přibližovat tradice velikonočních svátků : aktivně a tvořivě se účastnit oslav Velikonoc : rozvíjet smysl pro rýmování–naučit se jednoduché básně s velikonoční tématikou DUBEN – Měsíc s pohádkou Cíl: četbou i poslechem prohlubovat vztah k literatuře : seznamovat děti s autory dětských knih : rozvíjet dětskou fantazii a řečový projev při dramatizaci pohádkových příběhů : rozvíjet dětskou hudebnost s pohádkovými písničkami KVĚTEN – Já a můj svět, moje rodina Cíl: posilovat vztahy k vlastní osobě, k rodině, ke škole a spolužákům ČERVEN – Cesta kolem světa Cíl: doplňovat a prohlubovat zeměpisné znalosti : upozorňovat na světové zajímavosti : rozvíjet pohybové a sportovní dovednosti s různým náčiním při pobytu venku i ve třídě

Září bylo v 1. oddělení školní družiny hlavně o vzájemném poznávání se, a to především formou povídání a zábavných her. V komunitním kruhu jsme si pověděli o tom, co nejraději děláme se svojí rodinou, jací jsou naši sourozenci, co pro nás naše rodina a domov znamená. Malovali jsme portrét kamaráda z družiny, abychom zjistili, jak nás naši kamarádi vidí. V rámci tématu "Naše škola, naše rodina" děti vyrobily celé město z papírových krabiček od potravin a léků. Děti byly opravdu kreativní, práce je moc bavila a jejich výtvory teď zdobí naší družinovou třídu. Jako symbol přátelství a sounáležitosti děti vytvářely z otisků svých rukou a dokreslováním fixou krásné a nápadité obrázky. Jelikož nám počasí přálo, strávili jsme spoustu času na školním hřišti hraním a sportováním s kamarády.

Ve 2. oddělení jsme se, s příchodem nového školního roku, přivítali s prvňáčky i s dětmi ze čtvrtých tříd. Formou komunitního kruhu jsme se seznamovali, vyprávěli si o své rodině a prvních dojmech z naší školy. Propojení vzpomínek na nejrůznější prázdninové aktivity a zážitky, které děti popisovaly, jsme využili pro srovnání nového prostředí. Cílem bylo vhodně a nenuceně uvést nové žáčky do školního roku. Zdůrazňovali jsme bezpečnou cestu do školy a ze školy. Děti se věnovaly převážně kolektivním hrám, ve kterých se vzájemně lépe poznávaly, ale současně posilovaly jejich samostatnost. Seznámili jsme se s řádem školní družiny a s provozem školní jídelny, kde děti již po pár dnech ukázaly velké pokroky. Vše bylo pojato formou her a úkoly, které děti rády plnily. Z velké kostkové stavebnice děti stavěly svůj dům a rozvíjely tak představivost. Vyprávěly ostatním co by si ve svém domě přály a protože zvítězila zvířátka, společně jsme jich pár vyrobili. Věnovali jsme čas i výzdobě naší družiny, aby se nám zde líbilo. Společně děti vytvářely různé obrázky naší školy, svých domů, ale i již zmiňovaných domácích mazlíčků, které mají doma, nebo by si je přály mít. V září nám počasí přálo a tak byla v maximální míře pro všechny aktivity využívána školní zahrada, která poskytla další možnosti pro nejrůznější hry.

Ve 3. oddělení jsme se v prvním školním měsíci nejprve s dětmi společně seznámili. Děti zavzpomínaly na prázdniny a některé zážitky nakreslily. V komunitním kruhu jsme si povídali o rodině, přátelství a určili jsme si pravidla chování v družině. Každý temperami namaloval svého kamaráda a ostatní hádali kdo to je. Děti si také podle svojí fantazie vyrobily domeček z papírových krabiček. Jako symbol kamarádství si každý obkreslil na barevný papír ruce a ty jsme potom společně nalepili kolem velkého slunce jako paprsky. Děti také zkoušely z otisků prstů či ruky vytvořit různá zvířátka či postavy. Četli jsme si z knihy Karkulín ze střechy o dobrodružství malého chlapce a jeho zvláštního kamaráda. Jelikož nám počasí přálo, snažili jsme se využívat školní zahradu k sportovním hrám a soutěžím.

Naše 4. a 5. oddělení je nově obsazené dětmi z prvních tříd a tak jsme zahájili měsíc září seznamováním dětí jak vzájemně mezi sebou tak s režimem, pravidly a řádem školní družiny a školní jídelny. Pro lepší seznamování jsme si zahráli spoustu zábavných her, které nás nejen seznamovali, ale i postupně zapojovaly do režimu družinových odpolední. Malovali jsme nejkrásnější zážitek z prázdnin, který nám každý okomentoval a tak jsme si procvičili i souvislý řečový projev. V komunitním kruhu se každý představil a pověděl nám o své rodině a zázemí. První větší práce “Náš dům“se dětem velice povedla a většina obrázků z barevného papíru odpovídala skutečnosti. Přečetli jsme si pohádku “O mašince, která nechtěla chodit do školy“, po které jsme si vysvětlili, jaké z ní plyne ponaučení. Pověděli jsme si o důležitých budovách a objektech v Dobřichovicích a postavili jsme si budovu školy z různých stavebnic, které nám naše třída poskytla. Pantomimou se děti snažily předvést zaměstnání maminek a tatínků a šlo jim to skvěle. Domácí zvířátko děti krásně nakreslily, a aby bylo jako živé, podlepili jsme ho papírovou ruličkou a dali na výstavu. Přečetli jsme si pohádku“Jak šel do školy“, kterou děti nádherně zilustrovaly, vysvětlili jsme si co to znamená podzimní rovnodennost a namalovali jsme si nádherně barevné deštníky, které nám hned vyzdobily třídu. A protože jsme měli stále krásné počasí, chodili jsme co nejčastěji na školní zahradu, kde jsme se naučili společnou hru “Hledání O a X“, hráli jsme míčové a sportovní hry, a zkusili si opičí dráhu přes průlezky, což byla pro nás hračka.

02.jpg
03.jpg
05.jpg
01.jpg
07.jpg
08.jpg
06.jpg
04.jpg