Česká školní inspekce ve škole

Ve dnech 20. – 23.10.2014 prováděla ČŠI pravidelnou komplexní inspekční činnost v naší škole. Zpráva je plná pozitiv. Samozřejmě nikdo není dokonalý a i nám bylo vytknuto několik spíše administrativních drobností, které nemají žádný vliv na vzdělávání a výchovu dětí. Pro školu a veřejnost je asi nejdůležitější kladné hodnocení pedagogického sboru jako dobře fungujícího a přátelského kolektivu vytvářejícího příznivé vnitřní klima školy. Takto spolupracující a kompaktní učitelský sbor je prvním předpokladem k tomu, aby se žáci cítili ve škole bezpečně, měli motivaci k učení a tím jejich vzdělávání v naší škole naplnilo námi vytčené cíle.

Pozitiva

 • Splňuje podmínky bezbariérovosti
 • Nadstandartní prostorové podmínky
 • Disponuje dostatečným počtem odborných pracoven s kabinety
 • Rozsáhlý pozemek s kuchyňkou
 • Prostory pro nenáročné aktivity umožňují dětem relaxaci
 • Učebny i odborné pracovny splňují bezpečnostní požadavky
 • Vybavení didaktickou a počítačovou technikou podporuje aktivní zapojení žáků do výuky
 • Vyučující mají odpovídající pracovní podmínky
 • Dobrá vybavenost moderními učebnicemi, výukovým softwarem a reprodukční technikou
 • Řada pomůcek vznikla na základě kreativity pedagogů
 • Efektivní využívání materiálně technického vybavení během inspekce
 • Škola má k dispozici školního psychologa
 • Členové sboru jsou schopni vzájemné komunikace i týmové práce
 • Systém DVPP podporuje rozšiřování odborných vědomostí a dovedností pedagogů
 • Cílené zaměřování na modernizaci pedagogického procesu prožitkovou pedagogikou a prací se třídou
 • Všichni učitelé se zapojili loni do DVPP
 • Kvalitní podpora začínajících učitelů
 • Přijímání účinných opatření v personální oblasti
 • Řídící pracovníci se zřejmými organizačními a pedagogickými schopnostmi provádí přiměřenou kontrolní i hospitační činnost podle plánu
 • Organizace činnosti školy je v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • Pracovní náplně a zařazení pracovníků školy vymezují jasně jejich pravomoci a povinnosti
 • Účinný systém pravidelného hodnocení pracovníků umožňuje také jejich sebereflexi
 • Interní informační systém dostatečně zajišťuje osobní kontakt pracovníků
 • Škola hospodárně využívá finanční prostředky státního rozpočtu
 • Škola hospodárně využívá finanční prostředky státního rozpočtu. Personální obsazení, materiální a systém řízení mají standartní úroveň a umožňují plně realizovat ŠVP
 • Škola zveřejňuje včas a obvyklým způsobem vzdělávací nabídku, podmínky a termíny zápisu žáků
 • Pravidelná informovanost rodičů o své činnosti
 • Přijímání žáků dle platné legislativy
 • Škola je otevřená a podporuje vzdělávání žáků se SPU
 • Speciální třída s LMP
 • Individuální integrace v běžných třídách dle IVP
 • Pomoc školního psychologa a asistentů pedagoga
 • Učitelé zohledňují při hodinách individuální podporu žákům s IVP
 • Kladné hodnocení práce s integrovanými žáky a i s žáky ve spec. třídě
 • Disponibilní hodiny jsou využívány v souladu se zaměřením školy
 • Systém podpory funkčních gramotností žáků je kladný – dobré rozvíjení čtenářské a komunikativní dovednosti, čtení s porozuměním
 • Možnost volby čtyř jazyků
 • Jazykové zájmové kroužky
 • Mezinárodní výměny žáků a mezinárodní projekty
 • Lyžařský výcvik s partnerskou školou
 • Rozdělení žáků na jazyky do menších skupin
 • Navýšení počtu hodin anglického jazyka, rodilý mluvčí – zvýšená kvalita výuky
 • Přírodovědná gramotnost – úspěšné začlenění principů enviromentálního vzdělávání
 • Kladné hodnocení projektu Pomozme Popelce
 • Finanční vzdělávání – Rozumíme penězům
 • Žákovský parlament pozitivně ovlivňuje dění ve škole
 • Ke zlepšení vnitřního klimatu přispívají ŠvP
 • Rozvíjení informační gramotnosti účinně podporuje činnost školní knihovny i obsah webových stránek školy
 • Kladné hodnocení učitelů – stanovení cíle hodiny, koordinace činnosti žáků, jasné a srozumitelné pokyny,, rozvíjení komunikační gramotnosti, rozvoj logického myšlení, , pochopení mluveného projevu, individuální podpora slabším, průběžná zpětná vazba, podpora aktivního učení, nadprůměrné podnětné prostředí a užívání učebních pomůcek
 • Aplikované vyučovací metody vedly k naplňování stanovených cílů
 • Žáci uplatňovali získané konkrétní vědomosti a znalosti, efektivně využívali velké množství podnětných pomůcek, ovládali a účelně používali matematickou symboliku, dodržovali pravidla chování
 • Starší žáci byli schopni prezentovat své názory, vést diskuzi a řešit úkoly z praxe
 • Vzájemná ústa a kladné vztahy mezi žáky a učiteli a dobrá spolupráce mezi nimi
 • Škola na požadované úrovni poskytuje vzdělávání, žáci získávají znalosti a vědomosti v žádoucím rozsahu, učitelé systematicky podporují rozvoj jejich osobnosti
 • Hodnocení – škola poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáka
 • Využívání srovnávacích testů – SCIO, nadprůměrné hodnocení žáků 9. ročníku
 • Srovnávací testy z Aj s dobrými výsledky
 • Podpora výuky cizích jazyků
 • Účelnost průběžného DVPP pro podporu naplňování ŠVP
 • Příznivé vnitřní klima školy
 • Dobrá práce v oblasti primární prevence
 • Projektové vyučování
 • Výsledky vzdělávání žáků umožňují jejich úspěšný přechod na vyšší stupeň vzdělávání, prokazované vědomosti a dovednosti žáků odpovídají cílům stanovených v ŠVP

Negativa

 • 8 pedagogů v současné době nekvalifikovaných (Inspekce to považuje za slabé místo, z pohledu školy je to naopak, protože těchto osm pedagogů patří mezi pilíře školy, kdo by přece zaměstnával učitele bez kvalifikace a ještě k tomu špatné učitele?
  Tito pedagogové v současné době studují nebo budou studovat, čímž si doplní vzdělání.
 • Chybí vzdělání koordinátorovi IT a metodikovi prevence
  V současné době si toto vzdělání doplňují.
 • Činnost poradních orgánů (ped.rada, metod.sdružení) není plně efektivní – zápisy (tato výtka se zakládá na tom, že jsme bod „Hodnocení výchovy a vzdělávání“ přidávali k zápisu jako přílohu, což se inspekci nelíbilo, nicméně jsme ani nepochopili smysl této „výtky“ vzhledem k tomu, že se nemění vypovídací hodnota, jestli je to jako příloha či součást)
 • Školní řád – verze v ŽK a ve škole neměly shodné znění – nedostatky odstraněny na místě (ve školním řádu v ŽK jsou dva odstavce označeny stejnou římskou číslicí VI – zřejmě tiskový šotek)
 • V polovině hodin žáci dostávali málo prostoru pro spolupráci mezi sebou, nedostatky v mluveném projevu (spisovná řeč, menší slovní zásoba) – inspekce sledovala v každé hodině příliš mnoho jevů, které nelze v jedné hodině ani efektivně použít. V hodnocení hodin při osobním rozboru se mnou byli s úrovní výuky spokojeni (viz odstavce v oddílu pozitiva).
 • Hlavní příčiny školního selhávání škola monitoruje, ale cíleně neanalyzuje (např. dostatečný prospěch ve výchově k občanství a ke zdraví a v informatice) – Tato kritika vychází z toho, že jsme na celé škole měli jednu jedinou čtyřku z VOZ. Každý učitel má svá kritéria hodnocení a pokud je žák nesplňuje, nelze mu dát horší známku? Z jedné čtyřky nelze dělat žádnou analýzu. Chápal bych to, kdyby se tento jev objevoval četněji, ale ne z jedné čtyřky.
 • Některé údaje v ŽK jsou nepřesné nebo zavádějící, případně neposkytují vždy žákům a jejich zákonným zástupcům úplné informace o prospěchu (chybí např. konkretizace učiva) – Tak to bych bral jako chybu, bohužel se vyskytly v ŽK zápisy jako např. diktát, písemná práce, … bez udání konkrétního učiva, již napraveno.