zpět na úkoly    zpět na informatiku    zpět na život školy

Základy práce s klávesnicí

Obrázek klávesnice je .

Tři části klávesnice

 • Vlevo je nejrozsáhlejší hlavní část. Jsou zde znaky, včetně všech písmen, číslic, funkční a některé ovládací klávesy.
 • Vpravo je tzv. numerická (číselná) část klávesnice, která se uplatňuje zejména při zadávání ryze číselných dat. Můžeme ji využívat i při psaní číslic v textu
 • Mezi oběma zmíněnými částmi klávesnice je část třetí. Tou je uskupení 13 kláves, které slouží převážně pro pohyb v textu.

Technika psaní na klávesnici

Na klávesnici píšeme pomocí úhozů prstů. Přidržení klávesy má stejný účinek, jako opakované úhozy. S přepínači pracujeme tak, že je podržíme stisknuté, zatímco na další klávesu pouze uhodíme prstem.

Procvičení významu některých kláves

 1. Shift (posun) – přepínač. Přepíná mezi psaním velkých a malých písmen (resp. mezi dolními a horními znaky na klávesách).
  Přepínači jsou klávesy Ctrl, Alt a Shift. Každý z nich je na klávesnici dvakrát – v levém i v pravém dolním rohu hlavní klávesnice. Ve většině případů (ne ve všech) je stisk levého nebo pravého přepínače rovnocenný.

  Úkol: Otevři si textový editor Word. Napiš do něj tento text:
  Lenka se bojí sama doma. Je jí pouze šest let.

  Při chybě zápisu lze použít klávesy: Del (delete - odstranit) - maže znak vpravo od kurzoru (na rozdíl od klávesy Backspace, která maže vlevo od kurzoru). Mezeru v textu vytvoří Mezerník.

 2. Caps Lock (Capitals Lock – zamknout velká písmena) – po stisknutí svítí (nebo naopak zhasne) kontrolka nad numerickou klávesnicí. Svítící kontrolka signalizuje psaní velkých písmen, aniž bychom drželi klávesu Shift.
  Na další řádek se kurzor přesune zmáčknutím klávesy Enter.

  Úkol: V textovém editoru Word napiš na další řádek tento text:
  LENKA SE BOJÍ SAMA DOMA. JE JÍ POUZE ŠEST LET.

 3. Ctrl (Control – řídit) a Alt (Alter – změnit) jsou přepínače, jejichž přidržení může změnit význam stisku jiných kláves.

  Úkol: Označ tažením celý 2. řádek a pomocí klávesových zkratek ho zkopíruj na 3. řádek (Ctrl + C kopírovat, Ctrl + V vložit).

Přehled významů kláves

Tab – tabelátor. Použití v textech i v tabulkách.
Enter – vstoupit, vykonat. Potvrzení dokončené přípravy, pokyn k provedení vyznačené činnosti, k otevření vyznačeného objektu ve Windows apod. Pokud chceme cokoliv programu sdělit, cokoliv napsat, musíme připravený text odeslat stiskem klávesy Enter. Bez stisku této klávesy se program nikdy o námi připraveném textu nedozví.
Mezerník - vytvoří mezeru v textu.
Backspace (šipka doleva nad klávesou Enter) – mazání znaku nalevo od kurzoru.
Windows (s logem Windows) - po stisknutí zobrazí menu Start.
Klávesa s obrázkem menu a malou šipkou, umístěná vedle pravého tlačítka Ctrl, funguje stejně, jako klepnutí pravým tlačítkem myši na označený objekt. Zobrazí se Místní nabídka.
Esc (escape – uniknout) – velmi užitečná klávesa, která stornuje rozpracovanou akci.
Klávesy F1 - F12 – funkční klávesy – různé programy jim mohou přiřadit různé funkce. Klávesa F1 se obvykle používá k vyvolání nápovědy (Help).
Malá písmena (a znaky umístěné na jednotlivých klávesách dole) píšeme úhozy do příslušných kláves.
Velká písmena (a znaky umístěné na jednotlivých klávesách nahoře) píšeme úhozy do příslušných kláves se současným přidržením klávesy Shift.
 1. Háčky a čárky - pokud písmeno s čárkou nebo háčkem na klávesnici nenajdeme, pomůžeme si takto: stiskneme klávesu s čárkou (samostatně) nebo s háčkem (za použití klávesy Shift) a poté malé písmeno (samostatně) nebo velké písmeno (za použití klávesy Shift), ke kterému chceme znaménko přiřadit. Po stisknutí znaménka se na obrazovce nic neobjeví, ale jakmile stiskneme dané písmeno, tak se znaménko u něj zviditelní.

  Úkol: V textovém editoru Word napiš na další řádek tento text (na další řádek se kurzor přesune zmáčknutím klávesy Enter):
  ŠTĚPÁNKA SE SAMA DOMA NEBOJÍ. JE JÍ UŽ ČTRNÁCT LET.

 2. Num Lock (zamkni číslice) – po stisku se rozsvítí kontrolka NumLock nad numerickou klávesnicí, která indikuje, že na numerické klávesnici se budou psát číslice. V opačném případě mají klávesy jiný význam – mohou sloužit pro pohyb po textu. Jsou zde též klávesy pro psaní matematických znamének a klávesa Enter.

  Úkol: Označ tažením všechny řádky a pomocí klávesových zkratek je zkopíruj na další řádek (Ctrl + C kopírovat, Ctrl + V vložit).
  Lenka se bojí sama doma. Je jí pouze šest let.
  LENKA SE BOJÍ SAMA DOMA. JE JÍ POUZE ŠEST LET.
  LENKA SE BOJÍ SAMA DOMA. JE JÍ POUZE ŠEST LET.
  ŠTĚPÁNKA SE SAMA DOMA NEBOJÍ. JE JÍ UŽ ČTRNÁCT LET.
  a napiš všechny číslovky pomocí čísel.

Pohyb v textu

Potřebné klávesy jsou umístěny mezi hlavní a numerickou klávesnicí. Na malou vzdálenost se po textu pohybujeme šipkami, jejichž 4 klávesy jsou umístěny dole. Nad nimi jsou klávesy pro rychlejší pohyb (Home, End, PageDown, PageUp). Pohyb lze urychlovat též v kombinaci s klávesou Ctrl – viz tabulka:

Klávesa Funkce
Home Na začátek řádku
End Na konec textu v řádku
Ctrl + Home Na začátek celého textu
Ctrl + End Na konec celého textu
Pg Up O stránku nahoru
Pg Dn O stránku dolů
Ctrl + šipka doprava O slovo doprava
Ctrl + šipka doleva O slovo doleva
Ctrl + šipka nahoru O odstavec nahoru
Ctrl + šipka dolů O odstavec dolů


 1. Ve střední části klávesnice najdeme ještě klávesu Insert (vložit), která přepíná mezi režimy přepisování a vkládání. Při psaní se buď přepisuje původní text, nebo se vkládají zapisované znaky a původní text se odsouvá doprava.

  Úkol: Ve větě ŠTĚPÁNKA SE SAMA DOMA NEBOJÍ. JE JÍ UŽ 14 LET.
  přepiš jméno ŠTĚPÁNKA na KarolínaPrint Screen (tiskni obrazovku) - slouží ke snímání obsahu obrazovky. Obsah se přenese do schránky, odkud jej mohou přečíst a zpracovat jiné programy.
Scroll Lock (zamkni rolování) - různé programy využívají klávesu Scroll Lock různě. Zapnutí funkce je indikováno svítící kontrolkou nad numerickou klávesnicí.
Pause - pozastavení práce počítače.